ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5512 - Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή – κατανόηση των επιχειρησιακών πόρων και των αναγκών διαχείρισης
 • Επιχειρησιακές διεργασίες - Εξέλιξη των συστημάτων ERP – Πλεονεκτήματα ERP
 • Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων
 • Επιλογή συστήματος ERP – Υποσυστήματα ERP
 • Λειτουργικότητα των συστημάτων ERP. Αναλύονται διεργασίες όπως:
 • Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Πωλήσεις και διανομής
 • Διοίκηση παραγωγής
 • κ.α.
 • Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
 • Διαχείριση έργου υλοποίησης ERP
 • Μελέτες περίπτωσης
  Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 • Χρήση ενός συστήματος ERP για την εκπόνηση συγκεκριμένων σεναρίων λειτουργιών Logistics.
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή
  συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων:
  διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε
  πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών
  video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • εξοικειωθούν σε θέματα σχετικά με την αναγκαιότητα, τις μεθόδους και τα εργαλεία ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες των λειτουργιών Logistics
 • κατανοήσουν τα θέματα διαχείρισης πόρων και διαχείρισης ροών εργασίας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (εντός και εκτός μίας επιχείρησης) και τους τρόπους με τους οποίους τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  (ERP) υποστηρίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της
 • εξοικειωθούν σε θέματα υλοποίησης συστημάτων ERP δίνοντας έμφαση στην ανάλυση των απαιτήσεων, τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής, την αξιολόγηση, επιλογή και τις ενέργειες σε όλο τον κύκλο ζωής του (υλοποίηση, παραμετροποίηση, ανάπτυξη, συντήρηση).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες ενός συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Βιβλιογραφία

 • Φιτσιλής Π. (2015) Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, ΚΑΛΛΙΠΟΣ,
  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2256
 • Ιωάννου Γ., (2006). Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εκδ.
  Σταμούλη.
 • Λουκής, Ε., Ανδριτσάκης, Α., Διαμαντοπούλου, Β. (2009). Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική
  Υποστήριξη επιχειρήσεων με SAP, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Πολλάλης Ι., Βοζίκης Α (2015). Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων,
  εκδ. Utopia.
 • Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., (2007). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά
  Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Εκδ. Ανικούλα.
 • Στεφάνου Κ., Μπιάλας Χ,, (2014). Σύγχρονα Επιχειρησιακά Συστήματα, Πληροφοριακά
  Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), εκδότης Κ. Στεφάνου.
 • Στεφάνου Κ., Μπιάλας Χ,, (2017). Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και Εφαρμογές με το
  σύστημα SAP, Εκδότης Αλτιντζής Α.
 • Kurbel, K., (2013). Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, Springer.
 • Martin, M. (2014). Discover Logistics with SAP (SAP ERP and SAP SCM), 2nd updated edition, SAP
  Press.
 • Monk, E., Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning, Course Technology
  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Enterprise Information Management
 • Journal of Enterprise Resource Planning Studies
 • International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
marinagi@aua.gr
Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της "Τεχνολογίας Λογισμικού" στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών […]
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
mtzifi@aua.gr
Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού µε ειδίκευση Πληροφορική στη ∆ιοίκηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο