ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5511 - Αγγλικά V

Περιεχόμενο Μαθήματος

1: A. What is the Supply Chain? B. Supply Chain Management – Terms C. Business English Grammar Exercises D. Supply Chain job description E. Soft Skills Vs Hard Skills 2: Α. Logistics B. The Importance of Logistics in Business C. Third-Party Logistics (3PL) D. Introduction to the Supply Chain E. The Role of Transportation in the Supply Chain F. Supply Chain Management G. Global Supply Chain Management H. Logistics and Supply Chain Managers I. Job Description: Retail Supply Chain Manager J. Inbound – Outbound Logistics K. Reverse Logistics (RL) L. Customs and Warehousing Services M. Transport and Terminal Services 3: Logistics Α. Introduction B. Definitions of Logistics C. Logistics D. Supply Chain Management – Logistics E. Is Logistics the same as Supply Chain Management? 4: A. An Overview of Logistics 1. 1 What is logistics? 1. 2 The Logistics of Business Is Big and Important 1.3 The Work of Logistics 1.4 Logistical Operations B. The Council of Supply Chain Management Professionals C. Logistics Vocabulary Exercises 5: Logistics Terms - Glossary 6: A. Supply Chain Basics B. Supply Chain Strategy C. Modern Supply Chains D. Supply Chain Management Principles E. Demand Planning F. Supply Management and Procurement G. Warehousing Operations H. Inventory Management I. Manufacturing and Service Operations J. Transporting Operations K. Customer Service Operations, Quiz 7: A. Ordering Supplies, Word families, Exercises B. Import – Export Vocabulary 8: Logistics English - Multiple Choice Tests 1. Shipping related words and expressions 2. Outsourcing 3. Global Sourcing 4. Procurement 5. Business E-mails, Terminology / Glossary (1) 9: What is Purchasing and Procurement? Supply and Demand Planning Supply Management and Purchasing / Procurement Glossary 10: International Logistics, Exercises, Word Study, Vocabulary items, Terms, Word Families 11: Incomplete Sentences, Error Recognition 12. Α. Inventory Management Β. Logistics Multiple Choice test / problem items 13. General Revision Exercises

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Μεταφορές, Εφοδιαστική μέσω Τρίτων  - Εξωτερικών συνεργατών, Εισερχόμενη – Εξερχόμενη Εφοδιαστική, Αντίστροφη Εφοδιαστική, Υπηρεσίες Αποθήκευσης, Λειτουργίες / Εργασίες Εφοδιαστικής, Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προμήθειες, Αποθέματα, Διαχείριση Αποθεματικού, Παραγγελίες, Εισαγωγές-Εξαγωγές, Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών, Αποστολές Προϊόντων / ειδών, Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, Αγορές, Σχεδιασμός Προσφοράς και Ζήτησης, Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες) στα Αγγλικά.
  • Να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα παραπάνω θέματα με πολλές γλωσσικές ασκήσεις (Πολλαπλής Επιλογής, Αναγνώρισης του σφάλματος και Συμπλήρωσης προτάσεων) και σχετικά κείμενα στα Αγγλικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Μεταφορές, Εφοδιαστική μέσω Τρίτων  - Εξωτερικών συνεργατών, Εισερχόμενη – Εξερχόμενη Εφοδιαστική, Αντίστροφη Εφοδιαστική, Υπηρεσίες Αποθήκευσης, Λειτουργίες / Εργασίες Εφοδιαστικής, Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προμήθειες, Αποθέματα, Διαχείριση Αποθεματικού, Παραγγελίες, Εισαγωγές-Εξαγωγές, Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών, Αποστολές Προϊόντων / ειδών, Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, Αγορές, Σχεδιασμός Προσφοράς και Ζήτησης, Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες ) στα Αγγλικά.

Έχει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας της Εφοδιαστικής (των Μεταφορών / Αποστολών) και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Παραγγελιών / Αγορών / Προμηθειών, όπως εκφράζεται και χρησιμοποιείται στα Αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία Ελληνική ‘Achieve TOEIC’ A. Betsis, Betsis Publications Ξενόγλωσση ‘Cracking the TOEIC’ E. Rolins, Random House, London Σημειώσεις Διδάσκοντα Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Αγγλικών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου / όρων Εφοδιαστικής και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων.
3 Ώρες Εβδομαδιαίως
 0 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο