ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5511 - Αγγλικά V

Περιεχόμενο Μαθήματος

Introduction to basic concepts Relationship of procurement departments with customers and suppliers The dilemma of outsourcing Globalisation of procurement Information systems and procurement Electronic procurement Description of requirements Supplier evaluation and selection Negotiations with suppliers Training, pricing and contract management Purchases of fixed assets Evaluation of the performance of the procurement function Special topics A combination of teaching and learning methods will be used, aiming at the active participation of the students and the practical application of the thematic units under examination; there will also be lectures using audiovisual media, discussions, and analyses of case studies on real business issues, experiential (group) activities, as well as projections of relevant videos. The students will also undertake an individual or group project. Furthermore, articles, audiovisual lecture materials, web links/addresses, useful information, case studies and exercises for further practice are posted in digital form on the AUA Open e-Class platform. HISTORICAL BACKGROUND: Hunter gatherer -Nomad, farmer-breeder-fisherman. The footprint of this trek. CURRENT TIME Modern forms of agriculture (conventional, organic, integrated). Human-environment interaction through these forms of agriculture. WASTE Definition of waste, classification of these (urban, agricultural, hazardous, etc.) species (liquid solids etc). Relevant European and National legal framework. List of waste. By-products of agricultural holdings (Crop-animal-fishery production). Contrast with waste. AGRICULTURAL WASTE Definition of agricultural waste. Categories of agricultural waste based on the production sector (agriculture, livestock, fisheries), based on the sector of economic activity (primary, secondary, tertiary sector). By-products of agricultural-livestock and fishing holdings-units. METHODS OF TREATMENT OF LIQUID AGRICULTURAL WASTE - BY-PRODUCTS Location - Facilities - Produced Quantities of Waste. Physical, Chemical, Microbial Characteristics of Waste - Legislative Framework. Pre-treatment (grading, sand collection, fat collection, balancing). Primary treatment (precipitation, flotation, chemical precipitation). Secondary treatment (Organic in suspension or heterogeneous, aerobic). Secondary treatment Biological anaerobic processes - biogas and energy production). Tertiary treatment (phosphorus nitrogen removal). Disinfection. Natural Liquid Waste Treatment Systems. METHODS FOR TREATMENT OF SOLID WASTE - BY-PRODUCTS Location - Facilities - Produced Quantities of Waste. Physical, Chemical, Microbial Characteristics of Waste - Legislative Framework Fractionation. Drying Beds. Composting. Combustion - energy production. PRESENTATION OF METHODS AIMED AT REDUCTION OR CIRCULAR MANAGEMENT OR NON-BURDENING THE ENVIRONMENT THROUGH BIODEGRADED MATERIALS. DISPOSAL OF AGRICULTURAL WASTE TO THE ENVIRONMENT Outflow of aerobic process. Outflow of anaerobic process. Composted material. Three-phase olive mills. Legislative framework. TUTORIAL-LABORATORY SCHEME (2 hours per week) STUDY ASSIGNMENT - STUDY STEPS PROCEDURE FOR SELECTING A SUITABLE SYSTEM STUDY DESIGN OF AGRICULTURAL WASTE - PRODUCTS (SOLID - LIQUIDS) TREATMENT SYSTEMS. 1: A. What is the Supply Chain? B. Supply Chain Management – Terms C. Business English Grammar Exercises D. Supply Chain job description E. Soft Skills Vs Hard Skills 2: Α. Logistics B. The Importance of Logistics in Business C. Third-Party Logistics (3PL) D. Introduction to the Supply Chain E. The Role of Transportation in the Supply Chain F. Supply Chain Management G. Global Supply Chain Management H. Logistics and Supply Chain Managers I. Job Description: Retail Supply Chain Manager J. Inbound – Outbound Logistics K. Reverse Logistics (RL) L. Customs and Warehousing Services M. Transport and Terminal Services 3: Logistics Α. Introduction B. Definitions of Logistics C. Logistics D. Supply Chain Management – Logistics E. Is Logistics the same as Supply Chain Management? 4: A. An Overview of Logistics 1. 1 What is logistics? 1. 2 The Logistics of Business Is Big and Important 1.3 The Work of Logistics 1.4 Logistical Operations B. The Council of Supply Chain Management Professionals C. Logistics Vocabulary Exercises 5: Logistics Terms - Glossary 6: A. Supply Chain Basics B. Supply Chain Strategy C. Modern Supply Chains D. Supply Chain Management Principles E. Demand Planning F. Supply Management and Procurement G. Warehousing Operations H. Inventory Management I. Manufacturing and Service Operations J. Transporting Operations K. Customer Service Operations, Quiz 7: A. Ordering Supplies, Word families, Exercises B. Import – Export Vocabulary 8: Logistics English - Multiple Choice Tests 1. Shipping related words and expressions 2. Outsourcing 3. Global Sourcing 4. Procurement 5. Business E-mails, Terminology / Glossary (1) 9: What is Purchasing and Procurement? Supply and Demand Planning Supply Management and Purchasing / Procurement Glossary 10: International Logistics, Exercises, Word Study, Vocabulary items, Terms, Word Families 11: Incomplete Sentences, Error Recognition 12: Α. Inventory Management Β. Logistics Multiple Choice test / problem items 13: General Revision Exercises

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Μεταφορές, Εφοδιαστική μέσω Τρίτων  - Εξωτερικών συνεργατών, Εισερχόμενη – Εξερχόμενη Εφοδιαστική, Αντίστροφη Εφοδιαστική, Υπηρεσίες Αποθήκευσης, Λειτουργίες / Εργασίες Εφοδιαστικής, Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προμήθειες, Αποθέματα, Διαχείριση Αποθεματικού, Παραγγελίες, Εισαγωγές-Εξαγωγές, Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών, Αποστολές Προϊόντων / ειδών, Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, Αγορές, Σχεδιασμός Προσφοράς και Ζήτησης, Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες) στα Αγγλικά.
  • Να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα παραπάνω θέματα με πολλές γλωσσικές ασκήσεις (Πολλαπλής Επιλογής, Αναγνώρισης του σφάλματος και Συμπλήρωσης προτάσεων) και σχετικά κείμενα στα Αγγλικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Μεταφορές, Εφοδιαστική μέσω Τρίτων  - Εξωτερικών συνεργατών, Εισερχόμενη – Εξερχόμενη Εφοδιαστική, Αντίστροφη Εφοδιαστική, Υπηρεσίες Αποθήκευσης, Λειτουργίες / Εργασίες Εφοδιαστικής, Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προμήθειες, Αποθέματα, Διαχείριση Αποθεματικού, Παραγγελίες, Εισαγωγές-Εξαγωγές, Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών, Αποστολές Προϊόντων / ειδών, Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, Αγορές, Σχεδιασμός Προσφοράς και Ζήτησης, Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες ) στα Αγγλικά.

Έχει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας της Εφοδιαστικής (των Μεταφορών / Αποστολών) και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Παραγγελιών / Αγορών / Προμηθειών, όπως εκφράζεται και χρησιμοποιείται στα Αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Ελληνική
‘Achieve TOEIC’ A. Betsis, Betsis Publications
Ξενόγλωσση
‘Cracking the TOEIC’ E. Rolins, Random House, London
Σημειώσεις Διδάσκοντα
Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Αγγλικών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου / όρων Εφοδιαστικής και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων.

3 Ώρες Εβδομαδιαίως
 0 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο