ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5510 - Υγειινή και Ασφάλεια Εργασίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγικές έννοιες 
 2. Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα 
 3. Υποχρεώσεις εργοδοτών‐Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων 
 4. Ο ρόλος του τεχνικού ασφάλειας  
 5. Η ειδικότητα του γιατρού εργασίας στους επαγγελματικούς χώρους  
 6. Σώμα επιθεώρησης εργασίας  
 7. Ατυχήματα‐Πρώτες βοήθειες 
 8. Το μικροκλίμα στον εργασιακό χώρο  
 9. Φωτισμός 
 10. Πυρκαγιά και πυροπροστασία 
 11. Ο θόρυβος στον εργασιακό χώρο 
 12. Κίνδυνοι από ηλεκτρική ενέργεια 
 13. Οι χημικοί παράγοντες ως επαγγελματικός κίνδυνος 

 

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

 

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Η κατανόηση και ερμηνεία της εφαρμογής των κανονισμών και της νομοθεσίας που αφορούν την Ασφάλεια Εργασίας  και την εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει , εξηγήσει και εκτιμήσει του παράγοντες για μια ασφαλή εργασία . 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Ασφάλειας Εργασίας και να μπορεί να επιλύει σχετικά προβλήματα και να εφαρμόζει την ανάλογη νομοθεσία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τα βασικά και επιμέρους χαρακτηριστικά των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία.
 • Έχει γνώση των μεθόδων και των τεχνικών της αντιμετώπισης  και διαχείρισης των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία.
 • Διακρίνει τους βασικούς ρόλους του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας σε μια επιχείρηση.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τους νόμους και της διατάξεις περί ασφάλειας στην εργασία.
 • Να αξιολογεί και να αναγνωρίζει την πιθανότητα , συχνότητα και αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία.

Αναλύει και να προτείνει μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 Ελληνική

 1. Παπακωνσταντίνου Κ. ‐  Μπελιάς Χ.  ,2007,Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Προστασία Περιβάλλοντος , εκδόσεις Rosili, ISBN 978‐960‐89407‐0‐3 , Κωδικός Εύδοξος 7374, Αθήνα. 
 2. Ζωγόπουλος Ευστ., 2004,Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία , Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960‐209‐713‐2, ISBN‐13 978‐960‐209‐713‐7, Αθήνα. 
 3. Ανδρεάδης Π. ‐  Παπαϊωάννου Γ. ,1997,Ασφάλεια  Εργαζομένου, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.  
 4. Βελονάκης Μ.,1990, Υγεία Εργασία, Ιατρική της Εργασίας, Αθήνα. 
 5. Δρίβας Σ., Ζορμπά Κ., Κουκουλάκη Θ. ,2001,Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα .  
 6. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών – Τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,2004, Οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα. 
 7. Θεοδωράτος Π.,1997, Υγιεινή, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα. 
 8. Μαρχαβίλας Π.Κ., 2009,“Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας‐Διαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου”, ISBN 978‐960‐418‐171‐1, Σελ. 300, Εκδόσεις Τζιόλα., Θεσσαλονίκη . 

2. Μαρχαβίλας Π.Κ.,2010, “Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία”, ISBN 978‐960‐418‐ 978‐960‐89407‐0‐3 227‐5, Σελ. 380, Εκδόσεις Τζιόλα., Θεσσαλονίκη. 

 

Ξενόγλωσση

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο