ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5505 - Επιχειρησιακή Έρευνα

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων.
 2. Μοντέλα, τεχνικές και μεθοδολογία της επιχειρησιακής έρευνας.
 3. Γραμμικός Προγραμματισμός: Γενικές Έννοιες, Παραδείγματα.
 4. Η μέθοδος Simplex.
 5. Παραλλαγές της μεθόδου Simplex.
 6. Δυική Θεωρία.
 7. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού.
 8. Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό.
 9. Εξίσωση βελτιστοποίησης για προβλήματα πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα.
 10. Εφαρμογές σε προβλήματα διαδρομών, διαχείρισης αποθηκών.
 11. Εφαρμογές σε αντικατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων.
 12. Μη-γραμμικός προγραμματισμός.
 13. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων.
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

Να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και τις αρχές της Eπιχειρησιακής ‘Eρευνας παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνει τις βασικές αρχές της Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Κατανοεί τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ταξινομεί και ομαδοποιεί προβλήματα επιχειρησιακής έρευνας.
 • εφαρμόζει τις μεθόδους της στην οικονομία και τη διοίκηση
 • εφαρμόζει της μεθόδους της στα δίκτυα εφοδιασμού.
 • Εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στις δράσεις της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 
 • Κατανοήσει τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας των εξεταζομένων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών

Βιβλιογραφία

• Π. Υψηλάντης, Επιχειρησιακή έρευνα, Εκδόσεις Προπομπός 2015.
• Ι. Κολέτσος, Δ. Στογιάννης, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 2015.
• Μ. Λουκάκης, Γραμμικός Προγραμματισμός, αριστοποίηση σε δίκτυα, Εκδόσεις Σοφία, 2010.
• Δ. Φακίνου, Α. Οικονόμου, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2003
• D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, K. Martin, Διοικητική Επιστήμη, Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Εκδόσεις Κριτική, 2014.
• S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weiß, Διοίκηση Παραγωγής, Εκδόσεις Προπομπός, 2012.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• European Journal of Operational Research.
• Journal of the Operational Research Society.

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου κάθε Δευτέρα 9:00-13:00 και κάθε Τετάρτη 9:00-13:00 (Τηλ. επικ. : 22620-22569)
fkyriazi@aua.gr
Η κα Κυριαζή Φωτεινή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά/Ποσοτικές Μέθοδοι, με έμφαση […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο