ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5502 - Διαχείριση Προμηθειών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 2. Σχέσεις των τμημάτων προμηθειών με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 3. Το δίλημμα της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους
 4. Παγκοσμιοποίηση των προμηθειών
 5. Πληροφοριακά συστήματα και προμήθειες
 6. Ηλεκτρονικές προμήθειες
 7. Περιγραφή των απαιτήσεων
 8. Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών
 9. Διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές
 10. Κατάρτιση, μέθοδοι τιμολόγησης και διαχείριση συμβάσεων
 11. Αγορές παγίων
 12. Αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας των προμηθειών
 13. Ειδικά θέματα
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• εξετάσει τον ρόλο της διαχείρισης προμηθειών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο σε σχέση με το εσωτερικό τους περιβάλλον, όσο και σε σχέση με το εξωτερικό.
• αναλύσει τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών.
• αναλύσει τις σύγχρονες τάσεις της παγκοσμιοποίησης των προμηθειών και τις ηλεκτρονικές προμήθειες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• περιγράφει τις βασικές έννοιες διαχείρισης προμηθειών.
• εξηγεί τον ρόλο των τμημάτων προμηθειών.
• εξηγεί τη σχέση προμηθειών και παγκοσμιοποίησης.
• εξετάζει εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των διαδικασιών προμήθειας.
• αξιολογεί την απόδοση των διαδικασιών προμήθειας.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ελληνική
• Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M., Bowersox J. (2015). Εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής. Λευκωσία: Broken Hill.
• Harrison, A. & van Hoek, R. (2021). Logistics Μάνατζμεντ και Στρατηγική. Αθήνα: CoreView Solutions.
• Λάιος, Λ. (2010). Διοίκηση Εφοδιασμού. Αθήνα: Humantec.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• International Journal of Procurement Management
• Journal of Global Operations and Strategic Sourcing
• Journal of Purchasing & Supply Management
Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Παρασκευή 10:00-11:00 (τηλ. 2262022569)
giannis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο