ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5410 - Αγγλικά IV

Περιεχόμενο Μαθήματος

1: Business English Vocabulary Exercises (Accounting, Banking, Finance(s), Investing, Starting a Business / Business Plans, Stock Market / Trading Terms)
2: English for Accounting, Taxes / Tax-related Vocabulary, Loans, Banking / Finance Terms
Business English Vocabulary Exercises, Gross Domestic Product (GDP) (Economics)
3: Economic Theory, Glossary, 110 Business English Terms
4: Ten Business English Texts for Reading Comprehension Practice
5: Banking – Finance, Credit Facility, Unemployment (Economics), Utility (Economics)
6: Soft Skills – Human Resources, Company Vocabulary, Setting up a business in Greece
7: The world of work – Employment / Jobs Vocabulary and Phrases
8: Banking Terms, Banking and Finance - General Overview – Vocabulary and Terms, Commercial funding, Banking Vocabulary, Banking text, Money / Finance Vocabulary
Money – Text - The most expensive cities in the world
9: Human Resources Vocabulary and Phrases, Career – Text, Staff – Text, Human Resource (HR) Vocabulary, HR Vocabulary- The Same or Different?
10: Business English Communication (Part 1 – 1 - 11), Business English Communication, (Part 2 – 11A - 25), Business English Communication (Part 3 – 1 -10)
11: Business English Expressions and Collocations
12: Business English - Negotiations Vocabulary, About Negotiations, Negotiating in English
Aspects of Negotiations, Marketing – Problem solving activities / Multiple Choice Test Items / Economic Terms
13: General Revision Exercises

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της Οικονομικής επιστήμης (Προσφορά και Ζήτηση, Εμπορικοί κύκλοι, Πληθωρισμός, Επενδύσεις, Ανταγωνισμός,  ‘Πράσινη’ οικονομία, Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα, Κεφάλαιο, Συντελεστές παραγωγής, Επιχειρησιακά σχέδια, Οικονομική θεωρία, ΑΕΠ, Ανεργία) στα Αγγλικά.
  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της γλώσσας των επιχειρήσεων στα Αγγλικά (Ίδρυση Επιχειρήσεων, Εμπορική ορολογία, λεξιλόγιο σε σχέση με τους φόρος, τα δάνεια, Εμπορική χρηματοδότηση, Χρήμα, Σταδιοδρομίες, Ανθρώπινο δυναμικό, Εταιρικοί όροι, Ήπιες δεξιότητες, Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, Απασχόληση, Προσωπικό και γενικά Επιχειρηματική επικοινωνία στα Αγγλικά).
  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της Οικονομικής επιστήμης στα Αγγλικά (Μάνατζμεντ, Διοίκηση επιχειρήσεων, Τραπεζικά οικονομικά, Χρηματο-οικονομικά, Εξυπηρέτηση πελατών, Λογιστικά, Φορολογικά οικονομικά, Διαπραγματεύσεις, Συμβούλια, Εμπορική / Επιχειρηματική αλληλογραφία, Συνοδευτικές επιστολές, Σχέσεις με τους πελάτες, Αντιπροσφορές, Επαγγελματικές συνεντεύξεις, Διοίκηση έργου, Πωλήσεις, Εμπορικές εκθέσεις, Χρηματιστηριακή γλώσσα, Συμβόλαια και Συμφωνίες, Ποιοτικός έλεγχος, Διαφήμιση, Ηγεσία / Ηγέτης, Ηθική επένδυση, Ενδυνάμωση, Ταμειακές ροές, Ασφάλειες / Εγγυήσεις και Βασικά Μαθηματικά (Αριθμοί).
  • Να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα παραπάνω θέματα με πολλές γλωσσικές ασκήσεις και σχετικά κείμενα οικονομικού περιεχομένου στα Αγγλικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί / αναγνωρίζει / προσδιορίζει και διακρίνει βασικούς όρους και έννοιες της Οικονομικής επιστήμης (Προσφορά και Ζήτηση, Εμπορικοί κύκλοι, Πληθωρισμός, Επενδύσεις, Ανταγωνισμός,  ‘Πράσινη’ οικονομία, Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα, Κεφάλαιο, Συντελεστές παραγωγής μεταξύ πολλών άλλων) στα Αγγλικά.
  • Κατανοεί / αναγνωρίζει / προσδιορίζει και διακρίνει βασικούς όρους και έννοιες της γλώσσας των επιχειρήσεων στα Αγγλικά (Ίδρυση Επιχειρήσεων, Εμπορική ορολογία, λεξιλόγιο σε σχέση με τους φόρος, τα δάνεια, Εμπορική χρηματοδότηση, Χρήμα, Σταδιοδρομίες, Ανθρώπινο δυναμικό, Εταιρικοί όροι, Ήπιες δεξιότητες, Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, Απασχόληση, Προσωπικό και γενικά Επιχειρηματική επικοινωνία στα Αγγλικά).
  • Κατανοεί / αναγνωρίζει / προσδιορίζει και διακρίνει βασικούς όρους και έννοιες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της Οικονομικής επιστήμης στα Αγγλικά (Μάνατζμεντ, Διοίκηση επιχειρήσεων, Τραπεζικά οικονομικά, Χρηματο-οικονομικά, Εξυπηρέτηση πελατών, Λογιστικά, Φορολογικά οικονομικά, Διαπραγματεύσεις, Συμβούλια, Εμπορική / Επιχειρηματική αλληλογραφία, Συνοδευτικές επιστολές, Σχέσεις πελατών, Αντιπροσφορές, Επαγγελματικές συνεντεύξεις, Διοίκηση έργου, Πωλήσεις, Εμπορικές εκθέσεις, Χρηματιστηριακή γλώσσα, Συμβόλαια και Συμφωνίες, Ποιοτικός έλεγχος, Διαφήμιση, Ηγεσία / Ηγέτης, Ηθική επένδυση, Ενδυνάμωση, Ταμειακές ροές, Ασφάλειες / Εγγυήσεις, και Πιστώσεις).
  • Επιλύει γλωσσικά προβλήματα  και γλωσσικές ασκήσεις οικονομικής και επιχειρηματικής γλώσσας στα Αγγλικά, και να κατανοεί σχετικά κείμενα Οικονομικού και Επιχειρηματικού περιεχομένου.

Έχει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας των Οικονομικών και των Επιχειρήσεων, όπως εκφράζεται και χρησιμοποιείται στα Αγγλικά στην (παγκόσμια) Αγορά εργασίας.

Βιβλιογραφία

Ελληνική
‘Achieve TOEIC’ A. Betsis, Betsis Publications
Ξενόγλωσση
‘Cracking the TOEIC’ E. Rolins, Random House, London
Σημειώσεις Διδάσκοντα
Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Οικονομικών Αγγλικών για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου / όρων και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων.

3 Ώρες Εβδομαδιαίως
 0 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο