ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5407 - Ειδικά Θέματα Λογιστικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Επανάληψη στις Οικονομικές Καταστάσεις
 2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Λογαριασμοί Εισπρακτέοι – Γραμμάτια εισπρακτέα)
 4. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Λογαριασμοί Πληρωτέοι – Γραμμάτια πληρωτέα)
 5. Διαχείριση Παγίων στοιχείων – Απομείωση παγίων
 6. Έννοια των Αποσβέσεων – Τρόποι υπολογισμού τους και λογιστικός χειρισμός
 7. Έννοια της απογραφής – Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων -FIFO, LIFO
 8. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων – WAC, Μέθοδος διαδοχικών Υπολοίπων
 9. Διαρκής απογραφή και Περιοδική απογραφή – Επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
 10. Εγγραφές Προσδιορισμού του αποτελέσματος Εκμετάλλευσης
 11. Εγγραφές Προσδιορισμού του αποτελέσματος Χρήσης
 12. Οριστικό Ισοζύγιο και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
 13. Κλείσιμο των Λογιστικών βιβλίων
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Λογιστικής Ι και συνεχίζει να οικοδομεί και να επεκτείνει το υλικό της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής εξετάζοντας επιπλέον στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Στόχος είναι η συνέχιση της παράδοσης στο φοιτητή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών γενικών αρχών χρηματοοικονομικής λογιστικής (στα πλαίσια των ΔΠΧΑ), καθώς και η δημιουργία των θεμελίων για την κατανόηση αρχών της Λογιστικής Κόστους, της Αξιολόγησης Γεωργικών Επενδύσεων, των Λογιστικής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  καθώς και της Χρηματοδότησης και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Γεωργικών Επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πράξης.  Επίσης σκοπός είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για τη χρήση Μηχανογραφημένων Λογιστικών Εφαρμογών στο μέλλον

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / -τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύει τις απαιτήσεις ενός προβλήματος και να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει λάβει στην πράξη.
 • Γνωρίζει την ενδεδειγμένη επιστημονική ορολογία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, καθώς και τις σχετικές σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και προσεγγίσεις.
 • Προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις μέσω της χρήσης των πλέον σύγχρονων μεθόδων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις σε όλα τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος εκμετάλλευσης και του αποτελέσματος χρήσης
 • Κατανοεί τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
 • Κατανοεί τον τρόπο λογιστικού χειρισμού των Παγίων στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
 • Κατανοεί την έννοια των αποσβέσεων, τους διαφορετικούς τύπους υπολογισμών τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το λογιστικό χειρισμό της αποτύπωσής τους
 • Κατανοεί την έννοια των αποθεμάτων, τους διαφορετικούς τύπους αποτίμησης τους τους σύμφωνα και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και το λογιστικό χειρισμό της αποτύπωσής τους

Κατανοεί τις έννοιες των λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)

Βιβλιογραφία

 • Κόντος Γ.,- «Χρηματοοικονομική Λογιστική», 2021, Εκδόσεις Διπλογραφία
 • Horngren's «Χρηματοοικονομική Λογιστική», 2017, Miller-Nobles, T. Mattison B. and Matsumura, Εκδόσεις Πασχαλίδη
  -Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής-Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., Μπάλιος Δ., Εκδόσεις Rosili
  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  • Contemporary Accounting Research
  • International Journal of Accounting
  • Journal of Accounting and Economics
  • Journal of Accounting Research
  • Review of Accounting Studies
  • The Journal of Cost Accounting Research
  Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
kstoudas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο