ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5402 - Διοίκηση αποθηκών και διαχείριση αποθεμάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
2.    Προσδιορισμός αναγκών αποθήκευσης
3.    Διαρρύθμιση χώρου αποθήκης
4.    Μηχανολογικός, τεχνολογικός εξοπλισμός και αυτοματισμοί
5.    Παλετοποίηση προϊόντων, εξοπλισμός μοναδοποίησης
6.    Σχεδιασμός ροών
7.    Απογραφή
8.    Διαχείριση Αποθεμάτων
9.    Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός
10.    MRP & ERP
11.    Λιτές Διεργασίες και Συστήματα Κατάλληλης Στιγμής (JIT)
12.    Πληροφοριακά συστήματα αποθήκης
13.    Ειδικά θέματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• διαπραγματευτεί ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών και διαχείρισης αποθεμάτων.
• εξετάσει τον ρόλο των αποθηκών και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους.
• αναλύσει τη σημασία των αποθεμάτων στις διάφορες τυπολογίες εφοδιαστικών αλυσίδων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• αναγνωρίζει τα κύρια ζητήματα σχεδιασμού και λειτουργίας αποθηκών.
• κατανοεί τον ρόλο των αποθεμάτων.
• εξηγεί τα κριτήρια επιλογής πολιτικών και τρόπων αποθεματοποίησης και αποθήκευσης.
• αναλύει τις απαιτήσεις αποθεματοποίησης και αποθήκευσης επιχειρήσεων και οργανισμών.
• συγκρίνει εναλλακτικές πολιτικές αποθεματοποίησης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Jacobs, R. (2011). Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Λευκωσία: Broken Hill.
•    Κακούρης, Α. (2013). Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Αθήνα: Προπομπός.
•    Στειακάκης, Ε. & Κωφίδης, Ν. (2016). Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
•    Φωλίνας, Δ. & Πόνης, Σ. (2022). Σύγχρονη Διοίκηση Αποθηκευτικών Κέντρων στην Εποχή του Industry 4.0. Λευκωσία: Broken Hill.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Journal of Operations Management
•    International Journal of Production Economics
•    International Journal of Production Research
-Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Παρασκευή 10:00-11:00 (τηλ. 2262022569)
giannis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο