ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5307 - Λογιστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή στη Λογιστική
2.    Λογιστικές Αρχές
3.    Ισολογισμός
4.    Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
5.    Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
6.    Καθολικό
7.    Ημερολόγιο
8.    Λογιστικά Γεγονότα
9.    Ημερολογιακές Εγγραφές
10.    Ισοζύγιο
11.    Λογιστικά Σφάλματα
12.    Εγγραφές Προσαρμογής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες, τους ορισμούς και τις μεθοδολογίες προσδιορισμού της σύνθεσης της περιουσίας, των μεταβολών της περιουσίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• γνωρίζει βασικές αρχές και μεθόδους εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων της αγροτικής περιουσίας
• εφαρμόζει τη λογιστική παρακολούθηση γεωργικών επιχειρήσεων και την τήρηση γεωργικών λογιστικών βιβλίων
• επιλύει καθημερινά λογιστικά προβλήματα σε μελλοντική τους απασχόληση σε μονάδες πρωτογενούς τομέα
• προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα μιας γεωργικής επιχείρησης μέσω της χρήσης λογιστικής και να καθορίζει το κόστος ανά μονάδα παραγωγής

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
-  Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2021. «Χρηματοοικονομική Λογιστική, Θεωρία  Εφαρμογές». Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική  
- Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Μπάλιος Δ. 2019. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής –      Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων. Εκδόσεις: Rosili
- Needles, B., Powers, M. and Crosson, S.  2016. Εισαγωγή στη Λογιστική. (επιμ.) Εκδόσεις: Πασχαλίδης
- Νεγκάκης, Χ., 2015, Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά πρότυπα
  Εκδόσεις: Αειφόρος Λογιστική.
- Μπάλας, Α., Χέβας, Δ. 2016. Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις: Μπένος.
- Τσουκαλας, Σ. 2010. Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων, Σ. Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα.

Ξενόγλωσση
- Atrill, P. and McLaney E. 2017. Accounting and Finance for Non-Specialists. 10e. Pearson.
- Needles B. and Powers M. 2013. Principles of Financial Accounting; International Edition. 12e. CENGAGE Learning
- Harrison, Horngren, Thomas & Suwardy. 2014. Financial Accounting - International Financial Reporting Standards. 9e. Pearson Education.
- Wegandt, J. J., Kimmel D. P. and Kieso. E. D. 2016. Financial Accounting. IFRS edition. 3e. Wiley

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- Accounting Organizations & Society (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
- Journal of Accounting & Economics (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
- Journal of Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
- The Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
- Contemporary Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 4)
- Review of Accounting Studies (Rank: Association of Business Schools Journal List 4)
- Abacus (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Accounting, Auditing & Accountability Journal (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Accounting & Business Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Accounting Horizons (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Accounting Forum (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- British Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Critical Perspectives on Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- European Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- International Journal of Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Journal of Business Ethics (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Journal of Business Finance & Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
- Management Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List
- Public Money & Management (Rank: Association of Business Schools Journal List 2)

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
kstoudas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο