ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5306 - Στατιστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Στατιστική προσέγγιση προβλημάτων: μια σύντομη γενική επισκόπηση. Πώς απαριθμούμε (πολλαπλασιαστική αρχή, απαρίθμηση διατάξεων, μεταθέσεων και συνδυασμών).
2.    Η έννοια  και βασικές Ιδιότητες της πιθανότητας.
3.    Δεσμευμένη πιθανότητα  (ορισμός, πολλαπλασιαστικός τύπος, θεώρημα ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes), ανεξαρτησία.
4.    Τυχαίες μεταβλητές (συνάρτηση κατανομής τυχαίας μεταβλητής, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση πιθανότητας διακριτής τυχαίας μεταβλητής, συνάρτηση πυκνότητας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής,  μέση τιμή και διακύμανση διακριτής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής).
5.    Ειδικές διακριτές κατανομές (Bernoulli, Διωνυμική, Poisson)
6.    Ειδικές συνεχείς κατανομές (Κανονική,  , t  και  F).
7.    Κεντρικό οριακό θεώρημα. Από τις πιθανότητες στη στατιστική.
8.    Περιγραφική στατιστική (πίνακας κατανομής συχνοτήτων, αριθμητικά περιγραφικά μέτρα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, θηκόγραμμα, ιστογράμματα).
9.    Κατανομές δειγματοληψίας.
10.    Εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, εκτίμηση με διάστημα εμπιστοσύνης (α) για τον μέσο ενός πληθυσμού (β) για τη διαφορά των μέσων δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα και με ζευγαρωτές παρατηρήσεις  (γ) για το ποσοστό  ενός (διωνυμικού) πληθυσμού δ) για τη διαφορά δύο ποσοστών).
11.    Στατιστικοί έλεγχοι ( (α) για τον μέσο ενός πληθυσμού (β) για τη σύγκριση των μέσων δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα και με ζευγαρωτές παρατηρήσεις  (γ) για το ποσοστό ενός (διωνυμικού) πληθυσμού και (δ) για τη σύγκριση δύο ποσοστών).
12.    Ανάλυση διακύμανσης ((α) με έναν παράγοντα (β) με δύο παράγοντες με και χωρίς αλληλεπίδραση).
13.     Έλεγχος  X2  (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Να διδαχθούν οι φοιτητές θέματα από τις Πιθανότητες και τη Στατιστική, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην οικονομία και διοίκηση.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
Διακρίνει τις βασικές αρχές των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.Μπορεί να χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία πιθανοτήτων και βασικούς κανόνες  και μεθόδους απαρίθμησης.Μπορεί να περιγράφει και να παρουσιάζει συνοπτικά τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί  από την παρατήρηση ενός φαινόμενου ή την εκτέλεση ενός πειράματος.Μπορεί να εφαρμόζει στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζει διαστήματα εμπιστοσύνης που επιλέγει για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα (και εντός των ορίων του περιεχομένου του μαθήματος).Μπορεί να κρίνει και να αξιολογεί ισχυρισμούς και συμπεράσματα που βασίζονται σε πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα.Μπορεί να επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής συμπερασματολογίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας Έχει γνώση των θεμάτων δεοντολογίας και ηθικής που σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση δεδομένων και τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από αυτά. Κατανοεί τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον    

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
•    Χαλικιάς, Ι. Στατιστική, Εκδόσεις Rosili 2017.
•    Παπαδόπουλος, Γ. Κ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εκδόσεις Gutenberg, 2015.
•    Κουνιάς, Σ., Κολυβά-Μαχαίρα, Φ., Μπαγιάτης, Κ. και Μπόρα-Σέντα, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2001.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Journal of Applied Probability
•    Journal of Statistical Computation and Simulation.

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου κάθε Δευτέρα 9:00-13:00 και κάθε Τετάρτη 9:00-13:00 (Τηλ. επικ. : 22620-22569)
fkyriazi@aua.gr
Η κα Κυριαζή Φωτεινή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά/Ποσοτικές Μέθοδοι, με έμφαση […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο