ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5205 - Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
 2. Αρχιτεκτονική των ΣΔΒΔ
 3. Σχεσιακό ΣΔΒΔ και Επίπεδα αφαίρεσης
 4. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 5. Το σχεσιακό μοντέλο
 6. Σχεσιακή Άλγεβρα
 7. H γλώσσα SQL – Εισαγωγή, Πρότυπα, Βασικές Εντολές SQL
 8. H γλώσσα SQL – Άλλες Εντολές SQL, Συναρτήσεις SQL
 9. Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων
 10. Κανονικοποίηση
 11. Σύνθετα Παραδείγματα (Α)
 12. Σύνθετα Παραδείγματα (Β)
 13. Νέες τάσεις στις Βάσεις Δεδομένων
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Γνωριμία με εργαλείο λογισμικού για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων
 2. Σχεδίαση Πινάκων, εισαγωγή/διαγραφή/τροποποίηση δεδομένων
 3. Επεξεργασία Πινάκων, τύποι δεδομένων, κανόνες επικύρωσης
 4. Ορισμός σχέσεων μεταξύ Πινάκων
 5. Σχεδίαση και επεξεργασία Ερωτημάτων
 6. Σχεδίαση και επεξεργασία Φορμών
 7. Σχεδίαση και επεξεργασία Αναφορών
 8. Δημιουργία Μακροεντολών
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • γνωρίσουν τις έννοιες της τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
 • κατανοήσουν τη χρησιμότητα των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
 • κατανοήσουν τους κανόνες σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων
 • κατανοήσουν τις πράξεις της Σχεσιακής Άλγεβρας για τη διαχείριση των σχέσεων του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων
 • κατανοήσουν τις εντολές της γλώσσας SQL για τη δημιουργία και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • διερευνήσουν τη λειτουργία των ΣΔΒΔ μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 1. αναλύουν προβλήματα στις βασικές οντότητες από τις οποίες αποτελούνται και να διακρίνουν τις μεταξύ τους σχέσεις
 2. σχεδιάζουν διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων που ακολουθούν τις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών
 3. εφαρμόζουν τα βήματα μετατροπής διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
 4. σχεδιάζουν ένα κανονικοποιημένο σχήμα σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
 5. συντάσσουν εκφράσεις της Σχεσιακής Άλγεβρας
 6. συντάσσουν εντολές SQL
 7. υλοποιούν σχεσιακά σχήματα Βάσεων Δεδομένων σε ΣΔΒΣ

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Bibliography: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 1. Κεχρής E. (2022). Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, 3η έκδοση, Εκδ. Κριτική.
 2. Database Systems https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8413
 3. Εισαγωγή στην SQL https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6247
 4. Hoffer, J. Ramesh, V., Topi, H. (2017). Βάσεις Δεδομένων. Σύγχρονη Διαχείριση, 11η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
 5. Μανωλόπουλος, Ι., Παπαδόπουλος, Α.Ν. (2006). Συστήματα βάσεων δεδομένων - Θεωρία και πρακτική εφαρμογή, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 6. Σκουρλάς Χ. (2000). Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, 2η έκδοση, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.
 7. Ταμπακάς Β. (2009). Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Εκδότης Β. Ταμπακάς.
 8. Connolly, T., Begg, C. (2010). Database Systems: A Practical Approach to design, Implementation, and Management, 5th Edition, Addison Wesley.
 9. Date, C.J. (2008). Εισαγωγή στα συστήματα Βάσεων Δεδομένων,Τόμος Α΄και Τόμος Β΄, 6η Έκδοση, Κλειδάριθμος,
 10. Elmasri R., Navathe S. B. (2012). Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, 6η έκδοση, Δίαυλος Α.Ε. Εκδόσεις Βιβλίων,
 11. Garcia-Molina, H., Ullman J.D. and Widom, J.D. (2012). Συστήματα βάσεων δεδομένων - Ένα πλήρες εγχειρίδιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 12. Ramakrishnan R., Gehrke J. (2011). Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.
 13. Silberschatz, Α., Korth, H.F., Sudarshan, S. (2011). Συστήματα βάσεων δεδομένων - Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων, 6η έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας Μ.
  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 1. International Journal of Database Management Systems (IJDMS)
 2. Journal of Database Management
 3. Database Systems Journal (open access)
 4. ACM Transactions on Database Systems
 5. International Journal of Database Theory and Application

Διδάσκοντες

2262022569
kofakis@aua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
Ώρες υποδοχής φοιτητών - φοιτητριών Δευτέρα 09.00-11.00 και Τετάρτη 11.00-13.00 - 2262022569
anompilaki@aua.gr
Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο