ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5203 - Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Γενικές αρχές Διατροφής Ζώων

   1.1. Έννοιες και ορισμοί

- Σιτηρέσιο

- Ιδιότητες σιτηρεσίου

 

2. Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

   2.1. Βοοειδών

   2.2. Αιγοπροβάτων

   2.3. Μοσχαριών

   2.4. Αμνοεριφίων

 

3. Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων

   3.1. Χοίρων

   3.2. Πτηνών

 

4. Βιολογική Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων

   4.1. Γενικές αρχές βιολογικής εκτροφής

   4.2. Κανόνες λειτουργίας βιολογικών εκτροφών

   4.3. Ποιότητα βιολογικών προϊόντων

 

5. Διατροφή και Ποιότητα Κτηνοτροφικών Προϊόντων

   5.1. Ορισμός της ποιότητας

   5.2. Γάλα 

Επίδραση της διατροφής στη σύσταση και την ποιότητα  του σφαγίου

Θρεπτική αξία κρέατος

Ιδιότητες του κρέατος που σχετίζονται με την υγεία του ανθρώπου

   5.4.  Ευζωία ζώων και ποιότητα  ζωικών προϊόντων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Αντικείμενο του μαθήματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα διατροφής ζώων στόχος της οποίας είναι η παραγωγή ασφαλών τροφίμων (γάλακτος – κρέατος) υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά την υγείας τους, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, το κόστος, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη διασφάλισης της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων. Στις επιμέρους παραδόσεις αναλύονται οι αρχές διατροφής των παραγωγικών ζώων και τα συστήματα διατροφής αυτών, οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων ειδών ζώων (μηρυκαστικών–μονογαστρικών) ανά παραγωγική κατεύθυνση, ηλικία και φυσιολογικό – παραγωγικό στάδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η διατροφή των ζώων επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και τη χημική σύσταση των κύριων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα-κρέας).

Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλία:

  • Φυσιολογία Θρέψης Παραγωγικών Ζώων, Γ. Ζέρβα, Εκδόσεις Αθαν. Σταμούλη, 2005.
  • Διατροφή  Αγροτικών Ζώων, Γ. Ζέρβα, Π. Καλαϊσάκη, Κ. Φεγγερού,, Εκδόσεις Αθαν. Σταμούλη, 2004
  • Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων, Γ. Ζέρβα, Εκδόσεις Αθαν. Σταμούλη 2013
  • Mc Donald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D. and Morgan, C.A.,2002. Animal Nutrition, 6th edition, Prentice Hall
  • Park, Y.W. and Haenlein, G.F.W., 2013. Milk and Dairy Products in Human Nutrition, Wiley-Blackwell

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο