ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5110 - Αγγλικά Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. The Tenses of the Basic Auxiliary Verbs  
2. The Tenses – Active Voice
3. The Tenses – Passive Voice
4. Modal Verbs
5. Infinitives
6. Gerunds
7. Direct – Indirect / Reported Speech, Exercises
8. Numerals, Dates – The Time
9. Do – Make, Expressions with Do and Make, Exercises
10. Say – Tell, Idiomatic expressions with say-tell, Exercises
11 Pronouns
12. The English Noun I
13 General Revision Exercises

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
• Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικά στοιχεία της Αγγλικής Γλώσσας και Γραμματικής με στόχο την ευαισθητοποίηση τους στην χρήση και την αξία της συγκεκριμένης γλώσσας τόσο για τις σπουδές τους, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.
• Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των φοιτητών και φοιτητριών μέσα από γλωσσικό υλικό προερχόμενο από ποικίλες πηγές (Γενικά Αγγλικά επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-Α2, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2018).
• Να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες εξάσκηση σε γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας απαραίτητες για την βελτίωση της γλωσσικής τους επάρκειας (επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-Α2, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2018).
• Να αναπτύξει εν γένει τις 4 γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών και φοιτητριών (ακουστική κατανόηση, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου (επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-Α2, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2018).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τα κύρια σημεία της γλώσσας που του / της παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις (που να προκαλούν πρόβλημα επικοινωνίας) από τον κοινό / καθιερωμένο γλωσσικό τύπο, πάνω σε θέματα Γενικών Αγγλικών.
• Χειρίζεται καταστάσεις και προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν όταν βρεθεί σε χώρα ή χώρο με ανθρώπους άλλων χωρών όπου είναι υποχρεωμένος/η να χρησιμοποιήσει τα Αγγλικά για να επικοινωνήσει.
• Παράγει προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο από διάφορες πηγές και γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας επιπέδου Α1-Α2, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2018.
• Παράγει απλό γραπτό λόγο επάνω σε γενικά θέματα.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Ελληνική
‘Mastering English Grammar for Greek Students’ I. Margiolis

Ξενόγλωσση
‘English Grammar’ Thomas – Martinet
Σημειώσεις Διδάσκοντα

Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Γενικών Αγγλικών για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων (επιπέδου Α1 – Α2).
3 Ώρες Εβδομαδιαίως
 3 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο