ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5106 - Μαθηματικά Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Αλγεβρικός Λογισμός στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.
2. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών.
3. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όρια συναρτήσεων μίας πραγματικής μεταβλητής.
4. Συνέχεια και σύγκλιση συναρτήσεων μίας πραγματικής μεταβλητής.
5. Οικονομικές συναρτήσεις.
6. Οριακές συναρτήσεις, ελαστικότητα.
7. Εξισώσεις της ευθείας στο επίπεδο και στον τρισδιάστατο χώρο.
8. Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.  Εξισώσεις του επιπέδου στον τρισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο.
9. Ορισμός παραγώγου, κανόνες και τεχνικές παραγώγισης. Θεμελιώδη Θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού.
10. Παράγωγοι ανώτερης τάξης, ορισμός διαφορικού συνάρτησης, διαφορικά ανώτερης τάξης.
11. Μελέτη συνάρτησης μίας πραγματικής μεταβλητής και γραφική της παράσταση.
12. Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα. Τεχνικές ολοκλήρωσης και θεμελιώδη θεωρήματα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.
13. Εφαρμογές του Ολοκληρωτικού Λογισμού στην οικονομία και στη διοίκηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές θέματα από τον Αλγεβρικό και
Απειροστικό Λογισμό τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην οικονομία και διοίκηση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν μαθηματικά μοντέλα.
• χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα.
• εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα για να περιγράφουν οικονομικά και διοικητικά
αντικείμενα.
• εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα για να προβλέπουν και ερμηνεύουν οικονομικές
συμπεριφορές.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
•    Teresa Bradley, Μαθηματικά για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση, Εκδόσεις Κριτική,  2015 (2η έκδοση).
•    Θ. Μ. Ρασσιάς, Μαθηματική Ανάλυση Ι, Εκδόσεις Τσότρας, 2014.
•    Δημητρακούδης, Θεοδώρου, Κικίλιας, Κουρής, Παλαμούρδας, Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδόσεις Δηρος, 2002 (2η έκδοση).
•    Α. Κυριαζής, Στοιχεία Απειροστικού Λογισμού Συνάρτησης μιας Μεταβλητής, Εκδόσεις Interbooks, 2004
•    X. E. Αθανασιάδης, Ε. Γιαννακούλας, Σ.Χ. Γιωτόπουλος, Γενικά Μαθηματικά – Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009
•    Μαρία Μαύρη, Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Προπομπός, 2013
•    Μ. Λουκάκης, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών (Α’ Τόμος), Εκδόσεις Σοφία, 2002.
•    Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά, Εκδόσεις Σοφία, 2012.
•    Χ. Μασούρος, Χ. Τσίτουρας, Γενικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Τσότρας, 2016.
•    Π.Κατερίνης, Η.Φλυτζάνης,  Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδόσεις Μπένου, 2010.
•    Χ. Φράγκος, Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδόσεις Σταμούλη, 1999.
•    Tom Apostol, Calculus, John Wiley & Sons Inc. 1969.
•    W. Briggs, L. Cochran, and B. Gillett, Απειροστικός Λογισμός, Εκδόσεις Κριτική, 2018

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Inventiones mathematicae.
•    Journal of Functional Analysis.
•    Proceedings of the American Mathematical Society.
•    Archiv der Mathematik.

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου κάθε Δευτέρα 9:00-13:00 και κάθε Τετάρτη 9:00-13:00 (Τηλ. επικ. : 22620-22569)
fkyriazi@aua.gr
Η κα Κυριαζή Φωτεινή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά/Ποσοτικές Μέθοδοι, με έμφαση […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο