ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5105 - Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Εισαγωγή στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εφαρμογών του
 2. Κύριες συνιστώσες του Υλικού
 3. Περιφερειακές Μνήμες, μονάδες εισόδου-εξόδου
 4. Δεδομένα. Παράσταση δεδομένων. Δομές δεδομένων. Αρχεία δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων
 5. Βασικές έννοιες του Λογισμικού. Λογισμικό συστημάτων. Λειτουργικά συστήματα
 6. Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Δεδομένων
 7. Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών
 8. Υποδομές Διαδικτύου και Εφαρμογές Διαδικτύου
 9. Γραφικά, μέσα και πολυμέσα
 10. Εφαρμογές των ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις
 11. Προηγμένες ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στις επιχειρήσεις
 12. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 13. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα.
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 • Εξοικείωση με τον υπολογιστή και τις περιφερειακές μονάδες
 • Χρήση λειτουργικού συστήματος
 • Δημιουργία και χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Περιήγηση στο διαδίκτυο, χρήση μηχανών αναζήτησης, χρήση λογισμικού τηλεδιασκέψεων
 • Αποθήκευση δεδομένων στο cloud, κοινή χρήση και μετάδοση
 • Χρήση εργαλείων συντήρησης και προστασίας υπολογιστή
 • Εκμάθηση λογισμικού επεξεργασίας εγγράφων
 • Εκμάθηση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων
 • Εκμάθηση λογισμικού δημιουργίας ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εισαγωγικές έννοιες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), περιλαμβάνοντας το υλικό, το λογισμικό, τα δίκτυα, και το διαδίκτυο. Αναλύεται η χρησιμότητα των σύγχρονων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους στους διάφορους τομείς ειδικοτήτων με έμφαση στις εφαρμογές των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στις μονάδες παραγωγής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • εξηγήσει το ρόλο του υλικού (hardware) και να περιγράψει τις κεντρικές συνιστώσες του υλικού, τις μνήμες, τις μονάδες εισόδου/εξόδου
 • εξηγήσει τις βασικές αρχές των επικοινωνιών δεδομένων και το ρόλο των δικτύων υπολογιστών, να περιγράψει τις υποδομές διαδικτύου και να προσδιορίσει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου
 • περιγράψει τους τύπους Λογισμικού Συστημάτων, τους τύπους Λειτουργικών Συστημάτων και τις κύριες λειτουργίες τους, και τις εφαρμογές λογισμικού στις επιχειρήσεις
 • περιγράψει τους τύπους απειλών των πληροφοριακών συστημάτων και να εφαρμόζει μέτρα προστασίας  των πληροφοριακών συστημάτων
 • επεξεργάζεται πολύπλοκα έγγραφα με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη δημιουργία κειμένων υψηλών απαιτήσεων
 • επεξεργάζεται λογιστικά φύλλα με την χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, ώστε να επιλύει απλά αλλά και πολύπλοκα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
 • δημιουργεί παρουσιάσεις με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, «Εισαγωγή στην πληροφορική», Έκδοση: 3η έκδ./2022, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112692279
 • Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6447
 • Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών & επικοινωνιών https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4582
 • Ιωάννης Βογιατζής, Ήρα Αντωνοπούλου, Υλικό, Λογισμικό και Επικοινωνίες Υπολογιστών - 4η Έκδοση, Έκδοση: 4/2021, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102075306
 • ΓΚΛΑΒΑ ΜΑΙΡΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (2η έκδοση), Έκδοση: 2/2023, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 122093826
 • Δρόσος, Δ. Βουγιούκας, Δ., Καλλίγερος, Ε., Κοκολάκης, Σ., & Σκιάνης, Χ. (2015). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κάλλιπος, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4582
 • Καλαφατούσης Σ., Δροσίτης Ι., Κοίλιας Χ. (2012). Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Κουμπούρος, Ι. (2012). Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Brookshear, J. C. (2009). Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση», Επιμέλεια: Κ. Κουρκουμπέτης, Κλειδάριθμος.
 • Behrouz A. Forouzan, (2015). Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, Κλειδάριθμος, 2015.
 • Beekman B., Beekman G., (2015). Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η έκδοση, εκδ. Γκιούρδας.
 • Cantoni, L., & Danowski, J. A. (Eds.). (2015). Communication and Technology. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Kurose, J., & Ross, K. (2013). Δικτύωση Υπολογιστών, Εκδόσεις Γκιούρδας
 • Norton, Peter μετάφραση Μιχαήλ Γ. Δημόπουλος (2011). Εισαγωγή στους υπολογιστές, Εκδόσεις Τζιόλα, 6η έκδοση, Θεσσαλονίκη.
 • Stallings, W. (2011). Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων, Εκδ. Ίων.
 • Williams B.K. & Sawyer, S.C. (2016). Εγχειρίδιο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 11η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Computer Science and Information Technology (JCSIT)
 • Journal of Computer Science and Technology (JCST)
 • International Journal of Computer Technology and Applications (IJCTA)
 • International Journal of Information Technology and Management
 • International Journal of Information and Communication Technology
 • Journal of Systems and Software
 • Journal of Communications and Networks
 • International Journal of Security and Networks

Διδάσκοντες

2262022569
kofakis@aua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
Ώρες υποδοχής φοιτητών - φοιτητριών Δευτέρα 09.00-11.00 και Τετάρτη 11.00-13.00 - 2262022569
anompilaki@aua.gr
Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο