ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5104 - Ζωοτεχνία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Κοινωνική & Οικονομική Σημασία της Ζωικής Παραγωγής των αγροτικών ζώων
2.    Καταγωγή και κατοικιδιοποίηση των αγροτικών ζώων
3.    Βοοτροφία
4.    Αιγοπροβατοτροφία
5.    Χοιροτροφία
6.    Πτηνοτροφία
7.    Υδατοκαλλιέργειες
8.    Στοιχεία πληθυσμιακής και ποσοτικής γενετικής των αγροτικών ζώων
9.    Ανάπτυξη των οστών, των σκελετικών μυών και του λιπώδους ιστού των αγροτικών ζώων
10.    Μεθόδους εκτίμησης της σύστασης του σώματος, μεταβολές που υφίσταται η σύσταση του σώματος με την πάροδο της ηλικίας.
11.    Αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων
12.    Γαλακτοπαραγωγή των αγροτικών ζώων
13.    Ζωική παραγωγή και Περιβάλλον

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στους φοιτητές βασικά θέματα της Ζωοτεχνίας, η οποία στηρίζει επιστημονικά τη ζωική παραγωγή. Η Ζωοτεχνία αποτελεί μια σύνθετη επιστήμη χρησιμοποιώντας γνώσεις και μεθόδους διαφόρων άλλων επιστημών.

Αναλύει θέματα που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική σημασία της ζωικής παραγωγής, παραθέτει στοιχεία για την καταγωγή και την κατοικιδιοποίηση των αγροτικών ζώων και περιγράφει τις κυριότερες φυλές των αγροτικών ζώων. Επίσης εξετάζει τις βασικές αρχές φυσιολογίας της ανάπτυξης, της αναπαραγωγής και της γαλακτοπαραγωγής των ζώων. Τέλος, παρουσιάζει τις βασικές αρχές υδατοκαλλιεργειών και τις κύριες φάσεις της διαδικασίας της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Διακρίνει τις βασικές αρχές εκτροφής των παραγωγικών ζώων
  • Κατανοεί τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στις δράσεις του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του έλεγχου των επιχειρήσεων.
  • Διακρίνει τους κύριους άξονες του αντικείμενου του σύγχρονου Μάνατζμεντ και τις συνάφειές του με συγγενείς επιστημονικούς κλάδους καθώς και τα χαρακτηριστικά του/ της Μάνατζερ του μέλλοντος.
  • Κατανοήσει τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας των εξεταζομένων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών

Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:


Ελληνική
•    Ρογδάκης Εμμ. (2006) «Γενική Ζωοτεχνία», εκδόσεις Αθ. Σταμούλης
•    Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ
•    Γιαννακόπουλος Α και Τσερβένη-Γούση Α. (2009): «Ορνιθοτροφία β΄ έκδοση», εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
•    Ζυγογιάννης Δ. (2006): Προβατοτροφία, Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Α), εκδ. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.
•    Kyriazakis Η εκτροφή του παχυνόμενου χοιριδίου

•    Κατσαούνης Ν. (1994): Προβατοτροφία, Εκδ. οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.


Ξενόγλωσση
•     FAO. 2009. The State Of Food And Agriculture 2009 – Livestock in the balance
Whittemore's Science and Practice of Pig Production, 3rd Edition, C. Whittemore
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Animal
•    Livestock Production Science
•    Small Ruminant Research
•    Animals
•    Poultry science
•    Livestock Science
•    Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης


- Σημειώσεις Διδάσκοντα

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο