ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5103 - Βοτανική (συστηματική-ανατομία φυτών)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή και Βασικές αρχές στη Βοτανική (αντικείμενο, σκοποί, μεθοδολογία).
2.    Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των Αγγειόσπερμων, η εξέλιξη και τα πλεονεκτήματα της εξάπλωσής τους.
3.    Παρουσίαση της μοριακής σύστασης των φυτών.
4.    Περιγραφή και παρουσίαση των φυτικών κυττάρων.
5.    Περιγραφή των φυτικών ιστών.
6.    Ανάλυση της δομής, της λειτουργίας και της μορφολογίας της ρίζας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων της χώρας μας.
7.    Ανάλυση της δομής, της λειτουργίας και της μορφολογίας των βλαστών των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων της χώρας μας.
8.    Ανάλυση της δομής, της λειτουργίας και της μορφολογίας των φύλλων των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων της χώρας μας.
9.    Περιγραφή της μορφολογία των ανθέων των σημαντικότερων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων και ο ρόλος αυτών.
10.    Περιγραφή της επικονίασης, της γονιμοποίησης των φυτών.
11.    Περιγραφή των καρπών των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων της χώρας μας.
12.    Περιγραφή της δομής και ανάλυση της λειτουργίας του σπέρματος των φυτών.
13.    Περιγραφή της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και της διαπνοής των φυτών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Nα μάθουν οι φοιτητές τα επίπεδα οργάνωσης ενός φυτικού οργανισμού (κύτταρα-ιστοί-όργανα), με ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των σπουδαιότερων (από πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων) καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, οπωροκηπευτικά), αλλά και των κυριότερων ζιζανίων της ελληνικής χλωρίδας.
  • Να παρουσιστούν οι αρχές και μέθοδοι ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια:

  • Θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα επίπεδα οργάνωσης των φυτικών οργανισμών (κύτταρα, ιστοί και όργανα), τα κύρια ανατομικά χαρακτηριστικά των σπουδαιότερων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (π.χ. φυτά μεγάλης καλλιέργειας και οπωροκηπευτικά) και των κυριότερων ζιζανίων της χώρας μας.
  • Θα εξοικειωθεί με τα βασικά μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των φυτών με γεωργική σημασία και με τις βασικές φυσιολογικές και αναπτυξιακές λειτουργίες τους.
  • Θα εξοικειωθεί και με την ορολογία της ταξινόμησης των φυτικών ειδών.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Τσέκος Ι., Ηλίας Η. (2007) Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
•    Simpson, G.S. (2015). Συστηματική των Φυτών. Εκδόσεις Utopia.
•    Andreas Bartels (2011). Φυτά της Μεσογείου. ISBN: 9789604574681, σελ. 366.
•    Αϊβαλάκης, Γ., Καραμπουρνιώτης Γ., Φασσέας Κ. (2005). Γενική Βοτανική. Εκδόσεις Εμβρυο
•    Μπαμπαλώνας Δ., Κοκκίνη Σ. (2004). Συστηματική Βοτανική: φυλογενετική – φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδόσεις Αϊβάζη. Θεσσαλονίκη, σελ. 421.
•    Σαρλής, Γ.Π. (1999). Συστηματική Βοτανική. Εκδόσεις Σταμούλη

Ξενόγλωσση
•    Datta, S. C. (1988). Systematic botany. New Age International.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Annals of applied biology
•    Annals of Botany
•    Journal of Experimental Botany
•    Journal of Plant Physiology
•    Plant Science

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο