ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5100 - Πρακτική Άσκηση Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προβλήματα της γεωργίας των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο.

Πραγματοποιείται επίσης, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Η πρακτική άσκηση είναι τετράμηνη και πραγματοποιείται από τους φοιτητές 3ου και 4ου έτους  (6ου και 8ου εξαμήνου), 10 εξαμήνου και επί πτυχίω, οι οποίοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο δίμηνη πρακτική άσκηση (σε δύο διαδοχικά έτη) ή συνεχόμενη. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές 3ου και 4ου έτους  (6ου και 8ου εξαμήνου),  μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική μετά την λήξη της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου . Μέρος της πρακτικής άσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των φοιτητών και κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο της πρακτικής εξάσκησης, μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πρώτο δίμηνο της πρακτικής άσκησης αφιερώνεται στην απόκτηση εμπειρίας στην γεωργική πράξη και πραγματοποιείται εκτός Ιδρύματος.

Το δεύτερο δίμηνο της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνεται σε εργαστήρια και φροντιστήρια του Ιδρύματος εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για παροχή εμπειρίας και γνώσης.

Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής άσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Βιβλιογραφία

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου / Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών : Τετάρτη 12:00-15:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 (τηλ. 2262022569)
clallos@aua.gr
Ο Χρήστος Λάλλος  είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήματα Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, […]
Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο