ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Χημεία Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες στη Χημεία. Χημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα και επιφάνεια του εδάφους. Μελέτη των συγκεντρώσεων, της κατανομής και της μετακίνησης των χημικών στοιχείων στη γη και των νόμων που καθορίζουν την κατανομή αυτή. Μελέτη και ερμηνεία των γεωχημικών κύκλων. Επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον, συμβολή της γεωχημείας στον εντοπισμό της ρύπανσης. Είδη ρυπαντών, μελέτη των πηγών και των επιπτώσεών τους στο φυσικό περιβάλλον. Ρύπανση ατμόσφαιρας: Διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, ρύπανση από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, νέφος καπνομίχλης, φωτοχημικό νέφος, όζον, υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια, όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου κ.ά. Ρύπανση υδρόσφαιρας και εδάφους: Διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), αναερόβια αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων στα φυσικά νερά, ενώσεις του αζώτου, απορρυπαντικά, ευτροφισμός. Βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα, οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να μελετά και να αναλύει προβλήματα που έχουν σχέση με ρύπανση του περιβάλλοντος, να τα αξιολογεί, να συντάσσει μελέτες, να συμβάλλει στη διαχείρισή τους, καθώς και στη λήψη αποφάσεων με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
● Χημεία περιβάλλοντος, 2009. Φυτιάνος Κ., Σαμαρά - Κωνσταντίνου Κ. University Studio Press - Ανώνυμος Εταιρία Γραφικών Τεχνών Και Εκδόσεων.
● Μακρίδης Χ.και Λεοντόπουλος, Σ. 2013. Μηχανισμοί ρύπανσης & μέτρα προστασίας περιβάλλοντος Διαχείριση φυτικών και ζωικών αποβλήτων. Εκδόσεις Έμβρυο.
● Ibanez G. Jorge, Hernandez-Esparza Margarita, Doria-Serrano Carmen, Fregoso-Infante Arturo, Singh Mono Mohan, 2016. Περιβαλλοντική Χημεία. Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
● Σκούλλος Μ., Σίσκος Π., 2010. Χημεία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Συμμετρία.
● Andrews J., Brimblecombe P., Jickells T., Liss P., Reid B., 2004. An Introduction to Environmental Chemistry. Blackwell Publishing.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Environmental Geosciences: https://pubs.geoscienceworld.org/eg
● Geochemistry: https://pubs.geoscienceworld.org/geea

Διδάσκοντες

22370 25063
sgalanop@aua.gr
Απόφοιτη Τμήματος Γεωλογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών (1989). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο