ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, σκοποί φυτοτεχνικών έργων, βιοτεχνικός σχεδιασμός, φυτοτεχνικό υλικό, επιλογή του φυτοτεχνικού υλικού, επιλογή της φυτοτεχνικής μεθόδου, μεταβολή της ποιότητας σταθμού, φυτοτεχνικά έργα, φυτοτεχνικές μέθοδοι διευθέτησης εστιών παραγωγής φερτών υλικών, δευτερευουσών κοιτών, στράγγισης κλιτύων και πρανών, έργα και μέθοδοι διευθέτησης στα πεδινά των ρευμάτων, μέθοδοι διευθέτησης στον ευρύτερο χώρο των λεκανών απορροής, επίπεδες και μέτρια κεκλιμένες επιφάνειες με ήπια επιφανειακή διάβρωση, μέθοδοι στερέωσης μέτρια κεκλιμένων, γυμνών από βλάστηση επιφανειών και γεωργικών εδαφών, μέθοδοι φυτοτεχνικής διευθέτησης σε ειδικές περιπτώσεις, στην οδοποιία, στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, στην μείωση της ενόχλησης από τους θορύβους, για την προστασία από λιθοκατακρημνίσεις, για την επέκταση ή απόκτηση εδάφους, προστασία προκυμαίων και των αναχωμάτων τους, μέθοδοι και έργα για τη διευθέτηση θινών, επιδράσεις, σκοποί.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τις είδος και τις κατηγορίες των φυτοτεχνικών διευθετήσεων.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες και τεχνικές που εφαρμόζονται στις φυτοτεχνικές κατασκευές,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας φυτοτεχνικής μελέτης η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια δασοτεχνική ή άλλη σχετική μελέτη.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο