ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Φυσική Γεωγραφία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες στην εξέλιξη της γης. Μορφογενετικές και ηπειρογενετικές γεωκινήσεις (ορογένεση). Ηφαίστεια. Ενδογενείς γεωμορφολογικές διεργασίες και ρήγματα, πτυχώσεις. Εξωγενείς γεωμορφολογικές διεργασίες. Διεργασίες Αποσάθρωσης-Διάβρωσης-Απόθεσης. Γεωμορφολογική δράση του νερού και των ρευμάτων, ιζηματογένεση, κοιλάδες, βαθμίδες, στάδια εξέλιξης και καρστική γεωμορφολογία. Χημική και μηχανική δράση του νερού στα ανθρακικά πετρώματα. Καρστικές μορφές (Δολίνες, Ουβάλες, Πόλγες). Γεωμορφολογική δράση του ανέμου-αμμοθίνες, αιολική διάβρωση. Παγετώνες. Στοιχεία ωκεανογραφίας. Ακτές, Θαλάσσια δράση (ρεύματα, κυματισμοί). Παράκτια γεωμορφολογία. Λίμνες, Λιμνοθάλασσες, Έλη. Ταξινόμηση των κυριότερων μορφών του γήινου ανάγλυφου. Απεικόνιση της γήινης επιφάνειας. Ποτάμια φυσική γεωγραφία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα θα είναι σε θέση να περιγράψουν τις διάφορες συνιστώσες και διαδικασίες του πλανήτη, τις συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων, τη μεταβλητότητα τους στο χώρο και το χρόνο και με βάση όλα τα προηγούμενα να εξηγήσουν την κατανομή των διαφορετικών οικοσυστημάτων του πλανήτη. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να αναλύουν καταγραφές των μελετώμενων μεταβλητών και να ερμηνεύουν τη χωρική τους διανομή σε χάρτες. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους φοιτητές/τριες να αντιλαμβάνονται τις φυσικές διεργασίες της γης και τα τοπικά χαρακτηριστικά των επιμέρους ζωνών και διεργασιών της από μια εφαρμοσμένη οπτική γωνία.

Βιβλιογραφία

1. Barry R. and Chorley R., 2001. Atmosphere, Weather and Climate, 7th Edition, Routledge, London.
2. Hidore J., Oliver, J., Snow, M. and Snow, R., 2009. Climatology: An Atmospheric Science, 3rd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
3. Robinson P. and Henderson-Sellers, A., 1999. Contemporary Climatology, 2nd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
4. Rohli, R. and Vega A., 2010. Climatology, 2nd Edition, Jones & Bartlett Learning.
5. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, 2011. Φυσική Γεωγραφία. Σελ. 158, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη.
6. Μακρογιάννης, Τ. και Σαχσαμάνογλου, Χ., 1993. Στοιχεία Γενικής Μετεωρολογίας. Art of Text, Θεσσαλονίκη.
7. Μαχαίρας Π. και Μπαλαφούτης, Χ., 1997. Γενική Κλιματολογία με στοιχεία Μετεωρολογίας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
8. Παπανικολάου Δ., Σίδερης Ι., Χρήστος Ι., 2007. Γεωλογία. Η επιστήμη της Γης
9. Παυλόπουλος Κ., 2011. Γεωμορφολογία, Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες
10. Σαχσαμάνογλου, Χ. και Μπλούτσος, Α., 1998. Φυσική Κλιματολογία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
11. Φλόκας, Α., 1994. Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
12. Χρονοπούλου-Σερέλη Α., και Φλόκας Α. 2010. Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο