ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Υδρολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμοί και κλάδοι της υδρολογίας. Έννοιες γενικής υδρολογίας. Νερό και πλανήτης γη. Παγκόσμια γλυκέα αποθέματα και κατανομή τους, υδατικό ισοζύγιο, υδρολογικός κύκλος και ρόλος της δασικής βλάστησης. Υδρομετεωρολογικοί παράγοντες. Εξάτμιση, διαπνοή, διήθηση, υπόγειο νερό, πηγές και κατηγορίες πηγών, απορροή, πλημμυρικές απορροές - παροχές, μοντέλα βροχής-απορροής. Δασική βλάστηση και υδρολογικοί παράγοντες. Ποιότητα νερού, δασική βλάστηση και ποιότητα νερού. Βασικές έννοιες στη διαχείριση των υδατικών πόρων, νομοθεσία για τα νερά. Υδρολογικές μετρήσεις σε υδάτινα ρεύματα της περιοχής - δασοϋδρολογικές μετρήσεις σε πειραματικές λεκάνες απορροής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει την μεθοδολογία εγκατάστασης και λειτουργία των οργάνων σε μια δασική υδρολογική λεκάνη απορροής,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των υδρολογικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη σύνταξη υδρολογικών, δασικών, οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας υδρολογικής - υδρομετεωρολογικής μελέτης η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια οικολογική, περιβαλλοντική, διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
King M., 1970. Forestry and water
Κωτούλας Δ., 1986. Μαθήματα γενικής υδρολογίας και υδραυλικής. Θεσσαλονίκη.
Κωτούλας Δ., 1973. Μαθήματα δασικής υδρολογίας. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.
Τσόγκας Χ., 1999. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις ΙΩΝ. Αθήνα
Wilson E., 1977. Υδρολογία. Αθήνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Hydrology
Hydrology
Hydrology Research

Διδάσκοντες

2237025063
ampapadopoulos@aua.gr
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος -Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Εργαστηρίου […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο