ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Τυποποίηση-Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές τυποποίησης, ορολογία, χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ποιότητα και διαστάσεις ξύλου και προϊόντων ξύλου. Προδιαγραφές. Μέθοδοι και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου ξύλου και προϊόντων ξύλου. Τυποποίηση προϊόντων ξύλου. Πρότυπα που αναφέρονται σε προϊόντα ξύλου. Η εξέλιξη της θεωρίας της διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας. Οργανισμοί και φορείς πιστοποίησης. ΕΛΟΤ. Το πρότυπα της σειράς ISO 9000 (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας), της σειράς ISO 14000 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και EMAS και οι απαιτήσεις τους. Οικολογική σήμανση. Ecolabel και σήμανση CE. Πιστοποίηση δασών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τυποποίησης και πιστοποίησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις διεργασίες εκπόνησης, έκδοσης και εφαρμογής των προτύπων, συστημάτων για την πιστοποίηση δασικών προϊόντων και δασικών εκτάσεων. • Να γνωρίζει τα σημαντικά οφέλη της τυποποίησης για τον έλεγχο και την βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών, και • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μπαρμπούτης Ιωάννης 2005 "ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ" Διδακτικές. Σημειώσεις Τμήμα Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος ΑΠΘ σελ. 51
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Journal of Enterprise Transformation
● Environmental Impact Assessment Review
● Environmental Science and Policy

Διδάσκοντες

22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]
katsinikas@aua.gr
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κατσινίκας διδάσκει μαθήματα ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο