ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνικές Δειγματοληψίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά, διαδικασία, πλαίσιο δειγματοληψίας. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Μέθοδοι δειγματοληψίας: απλή τυχαία δειγματοληψία. στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. συστηματική δειγματοληψία, δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες, πολυσταδιακή δειγματοληψία, δειγματοληψία σε διαδοχικές περιπτώσεις. Μέγεθος του δείγματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
● Να αναγνωρίζουν την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στην δασική πράξη.
● Να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικά σφάλματα και διαστήματα εμπιστοσύνης βάσει του δειγματοληπτικού σχεδίου.
● Είναι ελαχιστοποιούν τα δειγματοληπτικά σφάλματα.

Βιβλιογραφία

-Τζαβελάς, Γ. και Βόντα, Ι. (2017). Δειγματοληψία: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Παρασκήνιο -Μαρίνης Σπύρος & Σία, Ο.Ε., Αθήνα.
-Δαμιανού, Χ. (2006). Μέθοδοι Δειγματοληψίας, μέθοδοι και εφαρμογές, Εκδόσεις Σοφία.
-Φαρμάκης, Ν. (2016). Εισαγωγή στη Δειγματοληψία, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο