ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Τεχνικές Δειγματοληψίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά, διαδικασία, πλαίσιο δειγματοληψίας. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Μέθοδοι δειγματοληψίας: απλή τυχαία δειγματοληψία. στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. συστηματική δειγματοληψία, δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες, πολυσταδιακή δειγματοληψία, δειγματοληψία σε διαδοχικές περιπτώσεις. Μέγεθος του δείγματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
● Να αναγνωρίζουν την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στην δασική πράξη.
● Να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικά σφάλματα και διαστήματα εμπιστοσύνης βάσει του δειγματοληπτικού σχεδίου.
● Είναι ελαχιστοποιούν τα δειγματοληπτικά σφάλματα.

Βιβλιογραφία

-Τζαβελάς, Γ. και Βόντα, Ι. (2017). Δειγματοληψία: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Παρασκήνιο -Μαρίνης Σπύρος & Σία, Ο.Ε., Αθήνα.
-Δαμιανού, Χ. (2006). Μέθοδοι Δειγματοληψίας, μέθοδοι και εφαρμογές, Εκδόσεις Σοφία.
-Φαρμάκης, Ν. (2016). Εισαγωγή στη Δειγματοληψία, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο