ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχεδιασμός και οργάνωση υλοτομιών και συγκομιδής ξύλου, ρητίνης και άλλων δασικών προϊόντων. Εφαρμοζόμενες μέθοδοι και χρησιμοποιούμενα μέσα συγκομιδής (εργαλεία, μηχανήματα, ζώα κλπ.). Ιδιαιτερότητες των συνθηκών συγκομιδής στα ελληνικά δάση. Συστήματα συγκομιδής σε σχέση με τις συνθήκες. Αρχές, μέσα μέθοδοι και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα μηχανικά μέσα μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου (επίγειος, εναέρια και υδάτινη μεταφορά). Μετατόπιση και μεταφορά του ξύλου με ελκυστήρες (απλοί και αρθρωτοί). Οικονομικές απόψεις για τη συγκομιδή δασικών προϊόντων. Ανάλυση των φάσεων εργασίας, δασεργατικό προσωπικό, εκπαίδευση, ατυχήματα. Μέσα, εργασίες, συστήματα, εργασιολογία και οργάνωση εργασιών συγκομιδής δασικών προϊόντων. Επίδειξη εργασιών υλοτομίας και συγκομιδής σε δασικές συστάδες της περιοχής. Διαμόρφωση, ταξινόμηση και διακίνηση των δασικών προϊόντων. Συγκομιδή ρητίνης. Συγκομιδή δασικών προϊόντων και περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει τις μεθόδους συγκομιδής δασικών προϊόντων
● Να οργανώσει μια συγκεκριμένη συγκομιδή δασικών προϊόντων κυρίως ξυλείας αλλά και άλλων δασικών προϊόντων
● Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
∙ Τσουμής, Θ Γεώργιος. (2009)"Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων". Εκδόσεις: Γαρταγάνη. Θεσσαλονίκη
∙ Δήμου, Βασιλική. (2010). "Συγκομιδή και Μετατόπιση Ξύλου." Εκδόσεις: Σταμούλης Αντώνης
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Annals of Silvicultural Research
● Forest Policy and Economics (Elsevier)
● Forest Ecology and Management
● International Journal of Forest Research
● International Journal of Forest Engineering
● Journal of Forest Science
● Forestry (MDPI)
● BioResources
● Journal of Forestry Research
● iForest - Biogeosciences and Forestry
● Croatian Journal of Forest Engineering
● European Journal of Forest Research
● Forest Ecosystems
● Forest Science and Technology (Taylor)
● Silva Fennica
● Forestry
● Forest Products Journal

Διδάσκοντες

22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο