ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Ηθική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Έννοιες της βιοηθικής και της περιβαλλοντικής ηθικής. Αρχές της Ερμηνευτικής και της Περιβαλλοντικής Ερμηνευτικής. Τομείς εφαρμογής της περιβαλλοντικής ηθικής. Ανθρωποκεντρική και οικοκεντρική περιβαλλοντική ηθική, βιοκεντρική ηθική. Κοινωνική Οικολογία. Παραδοσιακές ηθικές θεωρίες. Ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Σύνδεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η έννοια της αειφορίας. Αρχές της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη (δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή, διεθνής ευθύνη). Σχέση αλληλοδιαπλοκής περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Κοινωνικές αξίες, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά περιβαλλοντικής ηθικής που απορρέει από αυτή (ανθρώπινα δικαιώματα).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● κρίνει πράξεις και γεγονότα ως προς την Περιβαλλοντική Ηθική
● κατανοήσει την ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μαρκόπουλος, Ι.Ν. (2018) Επιστήμη - Τεχνολογία και Φιλοσοφικός Στοχασμός. University Studio Press. Θεσσαλονίκη. ISBN : 978-960-12-2407-7
Γεωργόπουλος, Α. (2003). Περιβαλλοντική ηθική. Αθήνα: Gutenberg.
Θεοδωροπούλου, Ε., Καϊλα, Μ.,Bonnet, M., Larrete, C. (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ατραπός
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο