ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες του περιβάλλοντος, της φύσης, της οικολογίας, του περιβαλλοντικού ζητήματος και της αειφορίας. Τα πρόδρομα εκπαιδευτικά κινήματα, οι στόχοι, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έτσι, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια. Το θεσμικό της πλαίσιο και τα μοντέλα ένταξής της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η φιλοσοφική βάση του σύγχρονου περιβαλλοντισμού και η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
• να αναγνωρίζουν τις παραμέτρους και διαστάσεις περιβαλλοντικών ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης και να προτείνουν δράσεις/ενέργειες,
• να προσεγγίζουν ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης ολιστικά, συστημικά και διεπιστημονικά.
• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, συνεργασίας, συλλογικότητας και συμμετοχικότητας. • να είναι σε θέση να αναζητούν, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να ταξινομούν, να αναλύουν, να συνθέτουν, να αξιολογούν δεδομένα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα.
• να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν, να συστηματοποιούν και να αποδέχονται αξίες.
• να αποκτήσουν δεξιότητες προσωπικής και συλλογικής υπευθυνότητας. Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν δράσεις σε προσωπικό, διατομικό, κοινοτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Φλογαΐτη, Ε., (2011). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πεδίο Α.Ε., Αθήνα.
Γεωργόπουλος Α., Τσαλίκη Ε., (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές Φιλοσοφία – Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις, Gutenberg, Αθήνα.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Environmental Science and Technology, The Journal of Environmental Education

Διδάσκοντες

katsinikas@aua.gr
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κατσινίκας διδάσκει μαθήματα ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο