ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες του περιβάλλοντος, της φύσης, της οικολογίας, του περιβαλλοντικού ζητήματος και της αειφορίας. Τα πρόδρομα εκπαιδευτικά κινήματα, οι στόχοι, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έτσι, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια. Το θεσμικό της πλαίσιο και τα μοντέλα ένταξής της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η φιλοσοφική βάση του σύγχρονου περιβαλλοντισμού και η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
• να αναγνωρίζουν τις παραμέτρους και διαστάσεις περιβαλλοντικών ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης και να προτείνουν δράσεις/ενέργειες,
• να προσεγγίζουν ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης ολιστικά, συστημικά και διεπιστημονικά.
• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, συνεργασίας, συλλογικότητας και συμμετοχικότητας. • να είναι σε θέση να αναζητούν, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να ταξινομούν, να αναλύουν, να συνθέτουν, να αξιολογούν δεδομένα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα.
• να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν, να συστηματοποιούν και να αποδέχονται αξίες.
• να αποκτήσουν δεξιότητες προσωπικής και συλλογικής υπευθυνότητας. Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν δράσεις σε προσωπικό, διατομικό, κοινοτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Φλογαΐτη, Ε., (2011). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πεδίο Α.Ε., Αθήνα.
Γεωργόπουλος Α., Τσαλίκη Ε., (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές Φιλοσοφία – Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις, Gutenberg, Αθήνα.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Environmental Science and Technology, The Journal of Environmental Education

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Φυτών του ΟΠΑ. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εδρεύει στην πόλη του Καρπενησίου. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της πρώην Τεχνικής Σχολής (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο