ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών Δασοπονικών Ειδών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί φιλοσοφία της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών και ανάγκες εφαρμογής στη δασοπονία. Παρακολούθηση και πρόβλεψη πληθυσμών, εκτίμηση ζημιών. Ανθεκτικότητα ειδών και ποικιλιών δασοπονικών ειδών στα έντομα. Βιολογική καταπολέμηση εντόμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί εντόμων. Ρόλος των παθογόνων στη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, Ελκυστικές και απωθητικές ουσίες. Τεχνολογικά και βιοτεχνολογικά μέσα και μέθοδοι. Γενετικός έλεγχος και καλλιεργητικοί χειρισμοί δασοσυστάδων στην αντιμετώπιση ζωικών εχθρών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά για την ολοκληρωμένη αντιμετώπισης εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών του δάσους. Την αξιολόγηση των πληθυσμών, την καταπολέμηση εντόμων, παθογόνων μικροοργανισμών.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου των πληθυσμών και καλλιεργητικούς χειρισμούς των δασοσυστάδων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζωικών εχθρών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας τεχνικής μελέτης ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζωικών εχθρών η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου μια
δασοπονικής ή άλλη σχετικής μελέτης.

Διδάσκοντες

22370-25063
palaiologou@aua.gr
Ο Δρ. Παλαιολόγος Παλαιολόγου είναι Γεωγράφος με διδακτορικό στον τομέα της συμπεριφοράς […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο