ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Οικοφυσιολογία Δασικών Ειδών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ρόλος και σημασία της Οικοφυσιολογίας (προσαρμογή – προσαρμοστικότητα, στρατηγική – τακτική, προσαρμοστικοί μηχανισμοί, φυσική επιλογή). Οικοφυσιολογία δασικών δένδρων (υδατική οικονομία, υδατοδιαθεσιμότητα και παραγωγικότητα, φωτοσύνθεση, βιολογική δέσμευση και μεταβολισμός αζώτου, οικοφυσιολογία της φύτρωσης και του γηρασμού, παράγοντες που επηρεάζουν το μεταβολισμό των δένδρων, οικοφυσιολογία δένδρων σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος: ξηρασία, πλημμύρα, αλατότητα, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία). Μηχανισμοί και απάντηση των δένδρων στην περιβαλλοντική καταπόνηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις αλλά και κριτική σκέψη για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτικών λειτουργιών και περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής) σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης (όργανα, ολόκληρα φυτά, πληθυσμοί) και με διαφόρους τρόπους προσέγγισης (μοριακή βιολογία, κλασική πειραματική φυσιολογία, περιβαλλοντική φυσιολογία, οικολογία),
• να συμμετέχει σε έρευνες που αφορούν τις αντιδράσεις των φυτικών ειδών σε αλλαγές των ενδιαιτημάτων τους και στην κλιματική αλλαγή.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ., Μελετίου-Χρήστου Σ. & Ριζοπούλου Σ. 2011. Οικοφυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε.
Blondel J., Aronson J., Bodiou J., Boeuf G. 2014. Η περιοχή της Μεσογείου: Βιολογική ποικιλότητα στον χώρο και στον χρόνο. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Καραμπουρνιώτης Γ. 2012. Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών: Οι λειτουργίες των φυτών κάτω από αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Functional Ecology, Journal of Ecology, Journal of Experimental Botany, Journal of Plant Physiology, Physiologia Plantarum, Plant, Plant and Cell Physiology, Plant and Soil, Plant, Cell and Environment, Plant Journal, Journal of Plant Physiology Tree Physiology

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο