ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Οικολογικές Αξιολογήσεις-Παρακολούθηση οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες, ορισμοί. Η ανάγκη και οι απαιτήσεις για τη σύνταξη Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων. Προδιαγραφές, εύρεση δεδομένων, δομή. Εφαρμογή συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης (τύποι οικοτόπων, συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και πανίδας, αναγνώριση νέων πιέσεων και απειλών). Διαδικασίες, χρόνος εφαρμογής. Λήψη δεδομένων και Δομή Εκθέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύνταξη Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων,
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και τη σύνταξη εκθέσεων για την παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Βαγιωνά Δ. 2012. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Α.Π.Θ.
Βαβίζος Γ. & Μερτζάνης Α. 2003. Περιβάλλον: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Forest Ecology and Management, Ecological Management & Restoration, Environmental Management, Wetlands Ecology and Management, Journal of Ecosystems and Management, Aquatic Ecosystem Health and Management

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο