ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες της λιβαδοπονίας. Χαρακτηριστικά λιβαδικών φυτών. Το λιβάδι ως οικοσύστημα δομή και λειτουργία του, βιοτικοί, αβιοτικοί παράγοντες. Τύποι λιβαδιών. Υδατικές σχέσεις σε επίπεδο λιβαδικής φυτοκοινότητας. Διαχρονικές μεταβολές, διαδοχή και στάδια ισορροπίας. Χρήση λιβαδιών, βοσκοϊκανότητα, βελτίωση λιβαδικής παραγωγής, σχέσεις κτηνοτροφικών και θηραματικών ζώων με τα λιβάδια, επίδραση της βοσκήσεως στη δομή, λειτουργία, παραγωγή του οικοσυστήματος και το τοπίο, επιδράσεις στη βλάστηση, στο έδαφος, στην υδρολογία και στα θρεπτικά στοιχεία. Οικολογικές διαταραχές στα Λιβάδια. Επιδράσεις των συνθηκών του περιβάλλοντος και της φωτιάς στη λιβαδική βλάστηση. Προστασία και διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων. Σχέδιο διαχείρισης λιβαδιών. Λιβαδική πολιτική. Αναγνώριση λιβαδικών φυτών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της επιτυχής παρακολούθησης του μαθήματος , οι φοιτητές/τριες θα έχουν κατανοήσει:

  1. 'Εννοιες όπως είναι η λιβαδική οικολογία, συστήματα χρήσης γης, παράγοντες και προϊόντα.
  2. Η παρουσίαση κατηγοριών λιβαδιών από τη χώρα μας.
  3. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα λιβαδικά οικοσυστήματα, με θέματα κανονικής χρήσης και αειφορικής διαχείρισης των λιβαδικών εκτάσεων, υγείας και φέρουσας ικανότητας των λιβαδιών.

Βιβλιογραφία

Παπαναστάσης, Β. Ισπικούδης, Ι., 2012, Οικολογία Λιβαδιών, Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη, ISBN 9789606700569, 326 σελ.
Rangeland Ecology & Management, ELSEVIER, https://www.journals.elsevier.com/rangeland-ecology-and-management

Διδάσκοντες

+302237023282 & +302237025063
pantera@aua.gr

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο