ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Μετεωρολογία-Κλιματολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες μετεωρολογίας κλιματολογίας, κλάδοι. Ατμόσφαιρα, ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αέρα και εδάφους. Ατμοσφαιρική πίεση, άνεμοι, αέριες μάζες. Ατμοσφαιρικό νερό, κατακρημνίσματα. Αλλά ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Κατάταξη κλιμάτων, κλιματικοί τύποι. Μετεωρολογικοί σταθμοί, όργανα, παρατηρήσεις. Κλιματικά στοιχεία, κλιματικοί και βιοκλιματικοί δείκτες, αριθμητικές εκφράσεις, γραφικές παραστάσεις κλιματικών και βιοκλιματικών παραμέτρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει την μεθοδολογία εγκατάστασης δασικών μετεωρολογικών σταθμών και των μετεωρολογικών οργάνων.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων για τη σύνταξη δασικών, οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας κλιματολογικής -βιοκλιματολογικής μελέτης η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια οικολογική, περιβαλλοντική, διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μακρογιάννης Τ.Ι., Σαχσαμάνογλου Σ.Χ., 2008. Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας. Εκδόσεις Χάρις ΕΠΕ, 413 σελ.
Στάθης, Δ., 2015. Μαθήματα δασικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4657
Whiteman D., 2000. Mountain meteorology:Fondamentals and Applications. Oxford Univ. Press. 355 p.
Χρονοπούλου – Σερέλη Α., 2010. Μαθήματα γεωργικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη, 557 σελ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Agricultural and Forest Meteorology - Journals | Elsevier

Διδάσκοντες

2237025063
ampapadopoulos@aua.gr
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος -Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Εργαστηρίου […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο