ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της μεταβλητότητας του κλίματος. Κλιματική ιστορία της Γης. Αιτίες της κλιματικής αλλαγής. Σενάρια των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων και οι επιδράσεις τους στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Αλλαγές χρήσης γης και κλιματική αλλαγή. Εξέλιξη δασικών οικοσυστημάτων και μεταβλητότητα του κλίματος. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα. Προσαρμογή δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Διεθνείς Συμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Εθνική Στρατηγική και στόχοι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής,
• μπορεί να αξιολογήσει τις διάφορες επιπτώσεις που έχει αυτή στα δασικά οικοσυστήματα, τη
βιοποικιλότητα, την παραγωγή,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα
σχέδιο – πλαίσιο του μέρους μιας μελέτης που ερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορα δασοπονικά είδη και δασικά οικοσυστήματα γενικότερα, η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μιας δασοκομικής, διαχειριστικής ή οικολογικής μελέτης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Freer-Smith P.H., Broadmeadow M.S.J., Lynch J.M., 2010. Forestry and Climate Change. Pub. ‎ CABI, 272 p.
Πασχαλίδου Α.., 2021. Κλιματική αλλαγή. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 374 σελ..
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1) Forest 2) Climatic Change

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο