ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της μεταβλητότητας του κλίματος. Κλιματική ιστορία της Γης. Αιτίες της κλιματικής αλλαγής. Σενάρια των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων και οι επιδράσεις τους στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Αλλαγές χρήσης γης και κλιματική αλλαγή. Εξέλιξη δασικών οικοσυστημάτων και μεταβλητότητα του κλίματος. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα. Προσαρμογή δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Διεθνείς Συμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Εθνική Στρατηγική και στόχοι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής,
• μπορεί να αξιολογήσει τις διάφορες επιπτώσεις που έχει αυτή στα δασικά οικοσυστήματα, τη
βιοποικιλότητα, την παραγωγή,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα
σχέδιο – πλαίσιο του μέρους μιας μελέτης που ερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορα δασοπονικά είδη και δασικά οικοσυστήματα γενικότερα, η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μιας δασοκομικής, διαχειριστικής ή οικολογικής μελέτης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Freer-Smith P.H., Broadmeadow M.S.J., Lynch J.M., 2010. Forestry and Climate Change. Pub. ‎ CABI, 272 p.
Πασχαλίδου Α.., 2021. Κλιματική αλλαγή. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 374 σελ..
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1) Forest 2) Climatic Change

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο