ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές φυσικοχημικές ιδιότητες εσωτερικών υδάτων, εξωτερική μορφολογία ψαριών. Ανατομία και στοιχεία φυσιολογίας. Ζωογεωγραφική κατανομή και μεταναστεύσεις ψαριών. Ιχθυολογικές ζώνες ρεόντων υδάτων. Αλιευτική βιολογία και Δυναμική ιχθυοπληθυσμών. Αναπαραγωγή. Ηλικία και αύξηση, σχέσεις μήκους – βάρους, δείκτης ευρωστίας και ειδικός ρυθμός αύξησης. Τροφικές συνήθειες και διατροφή ψαριών. Μέθοδοι εκτίμησης ιχθυοπληθυσμών. Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων (ποταμών, λιμνών και παράκτιων λιμνών).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τα ψάρια και την ιχθυοπονία,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των βιολογικών δεδομένων και δεδομένων αύξησης, διατροφής των ψαριών και αλιευτικής διαχείρισης για τη σύνταξη οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας οικολογικής μελέτης η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια οικολογική, περιβαλλοντική, διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Νεοφύτου, Χ.Ν. (2004) Ιχθυολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη..
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο