ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ιχθυοκαλλιέργειες Γλυκέων Υδάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά περί ιχθυοκαλλιεργειών. Συστήματα και Τεχνολογίες ιχθυοκαλλιεργειών. Μέθοδοι και Στάδια παραγωγής εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών, ιχθυογεννητικοί σταθμοί. Μεταφορά ζωντανών ψαριών. Ορθολογική ιχθυοκαλλιεργητική διαχείριση και βελτιστοποίηση αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον. Στοιχεία εκτροφής ψαριών εσωτερικών υδάτων, εκτροφή Πέστροφας, Κυπρίνου και άλλων ψαριών της οικογένειας Cyprinidae, Χελιού, Οξύρρυγχου, ειδών ψαριών ενυδρείων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών των γλυκέων υδάτων,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες των γλυκέων υδάτων και για τη σύνταξη μελετών για ιχθυοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας μελέτης για ιχθυοκαλλιέργεια η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια ευρύτερη μελέτη ανάπτυξης της δασοπονίας και ορεινής οικονομίας.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Νεοφύτου, Χ.Ν. (2004) Ιχθυολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
• Παπαγεωργίου Ν. (1996) Η πέστροφα και η εκτροφή της. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο