ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εφαρμογές Στατιστικής με Η/Υ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων. Περιγραφική Στατιστική. Διαγράμματα. Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση διακύμανσης κατά έναν και κατά δύο παράγοντες. Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Εφαρμογή με τη χρήση λογισμικών Η/Υ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος είναι η κατανόηση από το φοιτητή των τυχαίων μεταβλητών και των θεωρητικών κατανομών πιθανότητας, των κλιμάκων μέτρησης μεταβλητών, πινάκων συχνοτήτων, διαγραμμάτων, μέτρων θέσης και διασποράς, των τεχνικών δειγματοληψίας και των μη παραμετρικών μεθόδων, της απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης, και των βασικών δομών της συμμεταβολής και συσχέτισης, των διαστημάτων εμπιστοσύνης, ελέγχων υποθέσεων και ελέγχων καλής προσαρμογής.

Βιβλιογραφία

1. Babbie, E., 2011. Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
2. Christensen, L., 2007. Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
3. De Vaus, D., 2008. Ανάλυση κοινωνικών δεδομένων: 50 βασικά θέματα, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
4. Field, A., 2016. Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS της IBM, Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.
5. Robson, C., 2010. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
6. Γιαλαμάς, Β., 2005. Στατιστικές τεχνικές και εφαρμογές στις επιστήμες της αγωγής, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
7. Γναρδέλλης, Χ., 2003. Εφαρμοσμένη στατιστική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
8. Γναρδέλλης, Χ., 2013. Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS statistics 21, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
9. Ιωσηφίδης, Θ., 2008. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
10. Κυριαζή, Ν., 2011. Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
11. Μάνος Β.Δ., 2009. Εφαρμοσμένη στατιστική. (Βιβλίο [11026] στον Εύδοξο)
12. Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Κ. & Χατζηπαντελής, Θ., 1999. Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
13. Τσιώλης, Γ., 2014. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο