ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εκτροφή Θηραμάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχεδιασμός και οργάνωση εκτροφείων. Επιλογή θέσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές και εξοπλισμός. Χρησιμοποιούμενα μέσα και τρόποι εκτροφής. Βιολογία εκτρεφομένων ειδών, διατροφή, αναπαραγωγή και ανάπτυξη. Βιολογικές και οικολογικές παράμετροι εκτροφής. Ασθένειες εκτρεφομένων ειδών και τρόποι αντιμετώπισης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με την εκτροφή των θηραμάτων, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εκτροφείων.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στη οργάνωση και λειτουργία των εκτροφείων για τη σύνταξη ειδικών δασοπονικών και διαχειριστικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας μελέτης σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας εκτροφείων η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια δασική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Παπαγεωργίου Ν. (1996) Εκτροφή θηραμάτων. Εκδ. University Studio Press, 264 σελ.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο