ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως τεχνικό-διοικητικό «εργαλείο» Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης αποφάσεων. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων (Κατηγορίες και Ομάδες). Κατηγορίες (Α και Β), ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών. Πλαίσιο Προδιαγραφών Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Α1, Α2, & Β. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Προδιαγραφές Μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας. Βασικές Προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κατευθύνσεις Αντιμετώπισης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Επιπτώσεων - Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Εφαρμογές και παραδείγματα Επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο (ανθρωπογενές) περιβάλλον, από την κατασκευή και λειτουργία, έργων της πρώτης (Α) κατηγορίας -υποκατηγορίες (Α1) και (Α2) και ειδικότερα: α. υδροηλεκτρικών - υδρευτικών φραγμάτων & φραγμάτων ύδρευσης - λιμνοδεξαμενών, β. έργων οδοποιίας, γ. εξορυκτικών δραστηριοτήτων (λατομείων, μεταλλείων, ορυχείων), δ. λιμενικών έργων και ε. Χώρων Υγιειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή Χώρων Υγιειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν τα κριτήρια για την επιλογή της ορθότερης μεθόδου για την αξιολόγηση επιπτώσεων, την επισκόπηση μεθόδων και των παραμέτρων για την τεχνική δημόσιας συμμετοχής του στη σύνταξη ενστάσεων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κούγκουλος Α. (2021) Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Εκδ. Τζιόλα 904 σελ,

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο