ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες, ορισμοί. Η ανάγκη και οι απαιτήσεις για τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Προδιαγραφές, εύρεση δεδομένων, δομή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Βαγιωνά Δ. 2012. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Α.Π.Θ.
• Βαβίζος Γ. & Μερτζάνης Α. 2003. Περιβάλλον: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Forest Ecology and Management,
Ecological Management & Restoration,
Environmental Management,
Wetlands Ecology and Management,
Journal of Ecosystems and Management,
Aquatic Ecosystem Health and Management

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο