ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες, ορισμοί. Η ανάγκη και οι απαιτήσεις για τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Προδιαγραφές, εύρεση δεδομένων, δομή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Βαγιωνά Δ. 2012. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Α.Π.Θ.
• Βαβίζος Γ. & Μερτζάνης Α. 2003. Περιβάλλον: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Forest Ecology and Management,
Ecological Management & Restoration,
Environmental Management,
Wetlands Ecology and Management,
Journal of Ecosystems and Management,
Aquatic Ecosystem Health and Management

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο