ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εδαφομηχανική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχηματισμός και φύση του εδάφους, ανάλυση και ταξινόμηση τους. Ενεργός και ουδέτερη τάση – διαπερατότητα και διήθηση. Κατανομή τάσεων. Ενεργός τάση. Πίεση επαφής και κατανομή των τάσεων. Συμπύκνωση εδάφους στο πεδίο. Διατμητική αντοχή εδάφους. Θεωρία κρίσιμης κατάστασης. Κύκλοι Mohr. Ωθήσεις εδάφους. Φέρουσα ικανότητα εδάφους. Εξωτερικά φορτία. Παραμορφώσεις εδάφους. Καθιζήσεις. Ευστάθεια πρανών. Γεωτεχνικοί Ευρωκώδικες. Αβαθείς θεμελιώσεις. Ωθήσεις γαιών και κατασκευές αντιστήριξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των εδαφών σε σχέση με τις κατασκευές.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες ελέγχου των εδαφών για τη σύνταξη τεχνικών και δασοτεχνικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας τεχνικής μελέτης η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια δασοτεχνική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Γεωργιάδης Κ., Γεωργιάδης Μ., (2011) Στοιχεία Εδαφομηχανικής. Εκδ. Ζήτη, 464 σελ..
Barnes G. (2014) Εδαφομηχανική αρχές και εφαρμογές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 584 σελ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο