ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Διοίκηση Δασικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, λήψη απόφασης, στοιχεία λειτουργίας των δασικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Διοικητική οργάνωση των δασικών οργανισμών και επιχειρήσεων, συστήματα οργανωτικής κατανομής και η δομή τους. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της παραγωγής και προβλήματα των δασικών βιομηχανιών. Διοίκηση ολικής ποιότητας, Εταιρική κοινωνική ευθύνη, διαδικασία πιστοποίησης ISO.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε δασικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Παπαδόγγονας Θ 2014 "Οικονομική των επιχειρήσεων " Εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝ.
2. Καρβούνης Σωτήρης και Δημήτριος Γεωργακέλλος 2003 "Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Journal of Forest Economics
● Forest Policy and Economics
● Environmental Science and Policy
● Sustainable Production and Consumption
● Journal of Environmental Management
● Process Safety and Environmental Protection

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο