ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο της Διευθέτησης των Ορεινών Υδάτων. Ιστορική αναδρομή. Διάκριση, ονοματολογία μορφομετρικά χαρακτηριστικά και μέρη των χειμαρρωδών ρευμάτων. Η ροή στις κοίτες των χειμαρρωδών ρευμάτων. Μέτρηση απορροών – παροχών σε χειμαρρώδη και άλλα υδάτινα ρεύματα. Παραγωγή και διακίνηση φερτών υλών στις κοίτες των χειμαρρωδών ρευμάτων και νόμοι της υποβάθμισης και ερημοποίησης των ορεινών όγκων. Υπολογισμός φερτών υλών - στερεοπαροχής. Ισορροπία – μεταβολές των κοιτών των χειμαρρωδών ρευμάτων. Χειμαρρικό δυναμικό – χειμαρρικοί τύποι. Το χειμαρρικό πρόβλημα με έμφαση την Ελλάδα. Μετρήσεις υδρογεωμορφολογικών παραμέτρων σε ορεινές λεκάνες απορροής και χειμάρρους της περιοχής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει την μεθοδολογία μελέτης μιας ορεινής υδρολογικής λεκάνης,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες υπολογισμού και επεξεργασίας των δεδομένων των παροχών και στερεοπαροχών των χειμάρρων και για τη σύνταξη υδρονομικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο του μέρους μιας υδρονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της λεκάνης του ρεύματος, την παροχή , τη στερεοπαροχή και άλλων υδραυλικών χαρακτηριστικών του χειμάρρου, η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου μια υδρονομικής μελέτης η αλλιώς μελέτης διευθέτησης ορεινών υδάτων ή μέρος άλλης σχετική δασολογικής, οικολογικής ή περιβαλλοντικής μελέτης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Κωτούλας, Δ., 1987. Διευθετήσεις χειμαρρικών ρευμάτων Ι, ΙΙ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
• Badar Md., 2006. Hydrogeomorphology: Fundamentals, Applications and Techniques.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Hydrological processes
• Hydrology Research

Διδάσκοντες

2237025063
ampapadopoulos@aua.gr
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος -Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Εργαστηρίου […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο