ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο της Διευθέτησης των Ορεινών Υδάτων. Ιστορική αναδρομή. Διάκριση, ονοματολογία μορφομετρικά χαρακτηριστικά και μέρη των χειμαρρωδών ρευμάτων. Η ροή στις κοίτες των χειμαρρωδών ρευμάτων. Μέτρηση απορροών – παροχών σε χειμαρρώδη και άλλα υδάτινα ρεύματα. Παραγωγή και διακίνηση φερτών υλών στις κοίτες των χειμαρρωδών ρευμάτων και νόμοι της υποβάθμισης και ερημοποίησης των ορεινών όγκων. Υπολογισμός φερτών υλών - στερεοπαροχής. Ισορροπία – μεταβολές των κοιτών των χειμαρρωδών ρευμάτων. Χειμαρρικό δυναμικό – χειμαρρικοί τύποι. Το χειμαρρικό πρόβλημα με έμφαση την Ελλάδα. Μετρήσεις υδρογεωμορφολογικών παραμέτρων σε ορεινές λεκάνες απορροής και χειμάρρους της περιοχής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει την μεθοδολογία μελέτης μιας ορεινής υδρολογικής λεκάνης,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες υπολογισμού και επεξεργασίας των δεδομένων των παροχών και στερεοπαροχών των χειμάρρων και για τη σύνταξη υδρονομικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο του μέρους μιας υδρονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της λεκάνης του ρεύματος, την παροχή , τη στερεοπαροχή και άλλων υδραυλικών χαρακτηριστικών του χειμάρρου, η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου μια υδρονομικής μελέτης η αλλιώς μελέτης διευθέτησης ορεινών υδάτων ή μέρος άλλης σχετική δασολογικής, οικολογικής ή περιβαλλοντικής μελέτης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Κωτούλας, Δ., 1987. Διευθετήσεις χειμαρρικών ρευμάτων Ι, ΙΙ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
• Badar Md., 2006. Hydrogeomorphology: Fundamentals, Applications and Techniques.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Hydrological processes
• Hydrology Research

Διδάσκοντες

2237025063
ampapadopoulos@aua.gr
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος -Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Εργαστηρίου […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Φυτών του ΟΠΑ. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εδρεύει στην πόλη του Καρπενησίου. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της πρώην Τεχνικής Σχολής (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο