ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες (χειμαρρώδη ρεύματα, διευθέτηση, απόσβεση). Αρχές και συστήματα διευθέτησης. Σκοποί διευθέτησης (προστατευτικός, υδρολογικός και αξιοποίησης). Μέσα διευθέτησης. Τεχνικά έργα (κατηγορίες, περιγραφή, καθορισμός θέσης και κατασκευή έργων). Φράγματα, κατηγορίες φραγμάτων διαστασιολόγηση, σχεδιασμός φραγμάτων, συνθήκες ευστάθειας - αναλυτικός και γραφοστατικός έλεγχος. Αγροτεχνικά έργα (κατηγορίες, περιγραφή, θέση και τρόπος κατασκευής). Φυτοτεχνικά έργα (Δασώσεις - Αναδασώσεις, Θαμνώσεις - Αναθαμνώσεις, Χλοάσεις – Αναχλοάσεις). Φυτοτεχνικός σχεδιασμός. Επιλογή φυτευτικού υλικού και φυτοτεχνικής μεθόδου. Διαμόρφωση κοιτών, εκτροπές, υδροληψίες, στραγγίσεις, αποτροπή διαβρώσεων, αποσαθρώσεων και γεωκατακρημνίσεων, διευθέτηση γεωλισθήσεων, βοηθητικά έργα, αξιοποίηση χειμαρρικού χώρου. Επίδειξη έργων διευθέτησης χειμάρρων, αποτύπωση τμήματος χειμάρρου, λήψη στοιχείων υπαίθρου και σχεδιασμός φραγμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει τις βασικές αρχές για τα έργα διευθέτησης των ορεινών υδάτων,
• μελετήσει και αξιολογήσει τις διάφορες κατηγορίες έργων και να γνωρίζει τα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των μελετών των έργων,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο του μέρους μιας μελέτης ενός φράγματος ή άλλου υδρονομικού έργου, η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου μια υδρονομικής μελέτης η άλλου έργου διευθέτησης ορεινών υδάτων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κωτούλας, Δ., 1987. Διευθετήσεις χειμαρρικών ρευμάτων Ι, ΙΙ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Badar Md., 2006. Hydrogeomorphology: Fundamentals, Applications and Techniques.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Hydrological processes
Hydrology Research

Διδάσκοντες

2237025063
ampapadopoulos@aua.gr
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος -Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Εργαστηρίου […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο