ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διδακτική των φυσικών επιστημών για το περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, διδακτικές προσεγγίσεις και θεωρητικές όψεις των διαδικασιών μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, διδακτικές στρατηγικές στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Αρχές και φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της «Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία». Μικροδιδασκαλίες και αξιολόγηση διδασκαλίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
• να αναπτύξουν διδακτικό υλικό για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία φυσικών επιστημών και περιβαλλοντικών θεμάτων.
• να σχεδιάσουν διδακτική στρατηγική και να εφαρμόσουν την κατάλληλη διδακτική μέθοδο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και περιβαλλοντικών θεμάτων.
• να διδάξουν φυσικές επιστήμες επιδιώκοντας την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων στα πλαίσια του γραμματισμού των φυσικών επιστημών για το περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Σέρογλου κ.ά. (2017) Ανοίγοντας την επιστήμη στην κοινωνία. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Matthews, M. (2007) Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες. Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή: Φανή Σέρογλου. Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Science Education, Science & Education, School Science Review

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο