ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες της Διαχειριστικής Επιστήμης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα. Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων, γραμμικός προγραμματισμός, θεωρία απόφασης, προσομοιώσεις, δυναμικός προγραμματισμός. Η Διαχειριστική Επιστήμη και τα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα. Έννοιες του χρόνου και του χώρου στην διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων. Σκοπός της Δασοπονίας. Οργάνωση της δασικής επιχείρησης. Συντελεστές παραγωγής στη Δασοπονία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων και των ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος, ο/η
φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● Να χρησιμοποιεί μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων σχετικών
με την βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των Φυσικών και Δασικών Οικοσυστημάτων
● οργανώνει τη δασική παραγωγή με στόχο την αειφορία (διαρκή παραγωγή της μέγιστης ποσότητας
και ποιότητας χωρίς να βλάπτεται το οικοσύστημα)

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Bateman, Thomas S., Snell, Scott, A., 2012. Διοίκηση επιχειρήσεων. Μετάφραση Σδρόλιας Λάμπρος, Εκδόσεις Τζιόλα, 8η έκδοση, Θεσσαλονίκη, σελ.1227.
• Buongiorno, J. and Gilless, J.K. (1987). Forest Management and Economics. MacMillan Publishing Company, N. York, p. 285.
• David D. Reed and Glenn D. Mroz (1997). Resource Assessment in Forested Landscapes. John Wiley & Sons, p. 386
• Davis, L.S. and Johnson, K.N. (1987). Forest Management. McGraw- Hill, Inc., N. York, p. 790.
• Hillier, F. and Lieberman, G.J. (1996). Introduction to Operations Research, 6th Ed. p. 1199.
• Malcolm L. Hunter (1989). Wildlife, Forests, and Forestry: Principles of Managing Forests for Biological Diversity, Prentice Hall College Div p. 400.
• Render, B. and Stair, Jr. R.M. (1997). Quantitative analysis for management, 7th ed. Prentice-Hall, Inc.
• Γεωργόπουλος, Α.Δ. (1979). Εγχειρίδιο Δασικής Διαχειριστικής. Ταμείο Πανεπιστημιακών Δασών, Θεσσαλονίκη, σελ. 303.
• Ελευθεριάδης, Ν., 2003. Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, σελ.435.
• Καζάνα, Β. (1996). Σημειώσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι, Δράμα, σελ. 119.
• Καλούδης, Σ., 2020. Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων (Εργαστηριακό μέρος). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καρπενήσι, σελίδες 70.
• Μακρυδημήτρης Αντώνης και Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα, 2012.Διοικητική Επιστήμη Ι, Δημόσια Διοίκηση, Στοιχεία διοικητικής επιστήμης. Εκδόσεις Σάκκουλα, Ε’ έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 711.
• Παντελής Γ., Υψηλάντης 2015. Επιχειρησιακή Έρευνα,Μέθοδοι και τεχνικές λήψης αποφάσεων. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, σελ. 860.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Canadian Journal of Forest Research (CAN J FOREST RES) https://www.researchgate.net/journal/Canadian-Journal-of-Forest-Research-1208-6037
• Computers and Electronics in Agriculture https://www.journals.elsevier.com/computers-and-electronics-in-agriculture
• Ecological Informatics https://www.sciencedirect. c
• Ecological Modelling https://www.journals.elsevier.com/ecological-modelling
• European Journal of Forest Research https://www.springer.com/journal/10342
• Forest Ecology and Management https://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management
• Forest Policy and Economics https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics
• International Journal of Forestry, Ecology and Environment https://www.journalbinet.com/ijfee-journal.html
• Journal of Forest Economics https://www.nowpublishers.com/JFE
• Journal of forestry https://academic.oup.com/jof
• Open Journal of Forestry https://www.scirp.org/Journal/ojf/?utm_campaign=1416495552_77394438136&utm_source=liuyj&utm_medium=adwords&utm_term=forestry%20journal&utm_content=kwd-312635262420_c____9067719_b&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUE5p2gBjIvmGz9iY9SLK_YW9UdV8486W3S-n4mfmxmcuvcLt6637ARoCDh8QAvD_BwE
• Operational Research An International Journal https://www.springer.com/journal/12351
• European Journal of Operational Research https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research
• European Journal of Operational Research https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-operational-research
• Journal of the Operational Research Society https://www.tandfonline.com/loi/tjor20
• International Journal of Operational Research https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijor
Σχετικές Διαδικτυακές διευθύνσεις:
• http://www.fs.fed.us/emc/nfma/index.htm(Δασική υπηρεσία ΗΠΑ
• http://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/forest-practices/planning/fpp-fmps.html
• http://www.odf.state.or.us/DIVISIONS/management/state_forests/planning.asp?id=3040103
• http://www.dse.vic.gov.au/dse/nrenfor.nsf/LinkView/3011FCE613BB7139CA256E5F001CAE02B5F6CED7662756B34A256DEA00149A95
• http://www.gov.ns.ca/natr/publications/forpubs.htm

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο