ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασοτεχνικά Έργα και Κατασκευές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες. Χωματουργικά έργα (επιχωματώσεις, διαπλατύνσεις). Οδοστρώματα (μέρη οδοστρώματος, κατηγορίες, κατασκευή). Γενικές αρχές διαστασιολόγησης κατασκευών. Κατασκευές σκυροδέματος. Ξύλινες κατασκευές. Μεταλλικές κατασκευές. Λίθινες κατασκευές. Διαστασιολόγηση κατασκευών Δασικής οδοποιίας. Μικρά τεχνικά έργα Δασικής οδοποιίας. Τάφροι. Οχετοί. Τοίχοι αντιστήριξης και υποστήριξης. Γέφυρες. Οικονομικά στοιχεία κατασκευών. Διαστασιολόγηση ξύλινων κατασκευών. Ξύλινες στέγες. Ξυλότυποι. Προκατασκευασμένα οικήματα. Κατασκευές υπαίθρου. Διάνοιξη δασικού χώρου. Δασοτεχνικά έργα διάνοιξης. Δασικές κατασκευές και φυσικό περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει κατανοήσει την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και τη εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για τον σχεδιασμό του έργου και υπολογισμό των πρώτων υλών καθώς και της οργάνωσης του εργοταξίου για την κατασκευή των απαραίτητων δασοτεχνικών έργων.

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Δούκας Κοσμάς- Αριστοτέλης 2004 "Δασικές κατασκευές και φυσικό περιβάλλον " Εκδόσεις Γιαχούδη Θεσσαλονίκη
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● International Journal of Forest Research.
● Forest Ecology and Management.
● Forest Ecosystems.
● Journal of Forest Research.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282,
stampeki@aua.gr
Η έρευνα μου επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση διαφόρων ειδών κριτηρίων, φυσικών-περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών, οικονομικών, […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο