ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασοκομική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συσταδογνωσία (διάκριση συστάδων ανάλογα με τη δομή και σύνθεσή τους). Οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση του δάσους. Ορόφωση. Συγκόμωση. Μεικτές και αμιγείς συστάδες. Δομή και αναγέννηση φυσικών δασών. Διαχειριστικές και δασοπονικές μορφές του δάσους. Χειρισμός των διαφόρων μορφών του δάσους. Φυσική αναγέννηση δάσους, μέθοδοι φυσικής αναγέννησης. Αναγωγή πρεμνοφυών δασών. Καλλιέργεια του δάσους (γενικές αρχές, στάδια εξέλιξης και κλάσεις κορμών, καλλιεργητικά μέτρα). Νεοφυτεία, κορμίδια, κορμοί. Καλλιέργεια του κηπευτού δάσους. Τεχνητή ίδρυση συστάδων (αναδασώσεις). Ανάλυση δομής συστάδων (δασοκομική διάγνωση) σε δάση της περιοχής. Σύνταξη μελέτης αναδασώσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● Να αναγνωρίζουν και να αποκωδικοποιούν τη διάρθρωση του δάσους.
● Να γνωρίζουν την έννοια της συστάδας και τα δομικά τους χαρακτηριστικά.
● Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμιγών και μεικτών συστάδων.
● Να γνωρίζουν τα στάδια ανάπτυξης ενός δάσους.
● Να διακρίνουν τις διαχειριστικές και δασοπονικές μορφές του δάσους και να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
● Να καταγράφουν τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε ένα δάσος και να τις ερμηνεύουν.
● Να γνωρίζουν την έννοια της καλλιέργειας του δάσους, το σκοπό της και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια ανάπτυξής του.
● Να γνωρίζουν μεθόδους φυσικής αναγέννησης δάσους και μεθόδους τεχνητής επανίδρυσης συστάδων μετά από καταστροφή.
● Να γνωρίζουν δασοκομικούς χειρισμούς και διαχείριση του δάσους για προστασία βιοποικιλότητας, αισθητική βελτίωση, δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και άλλους σκοπούς.
● Να αναλύουν την εξέλιξη των δασοσυστάδων και θέτουν στόχους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξή τους
● Να επιλέγουν τις κατάλληλες δασοκομικές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια των δασοσυστάδων.
● Να χειρίζονται γενικότερα τα δασικά οικοσυστήματα.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
● Ντάφης Σ., 1992. Εφηρμοσμένη Δασοκομική. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη.
● Ashton M. S. and Kelty M. J., 2018. The Practice of Silviculture-Applied Forest Ecology, 10th edition. Wiley-Blackwell
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Journal of Applied Ecology – British Ecological Society
● Annals of Forest Science-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) (Springer Journal)
● European Journal of Forest Research – Springer Journal
● Forest Ecology and Management – Elsevier Journal
● Forestry – Institute of Chartered Foresters (Oxford Journals)
● International Journal of Agriculture and Forestry
● Journal of Sustainable Forestry

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο