ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασικό Κτηματολόγιο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και γενικές αρχές και έννοιες του δασικού κτηματολογίου, στοιχεία γεωδαισίας, τριγωνομετρικά δίκτυα, στοιχεία φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας, μέσα και μέθοδοι κατάρτισης κτηματικών χαρτών, αξιολόγηση και εκτίμηση αυτών στην κτηματογράφηση σε σχέση με την αξία της γης, απαιτούμενα στοιχεία για την καταγραφή και εξασφάλιση της κυριότητας της δασικής γης. Τράπεζα πληροφοριών - Συστήματα Πληροφοριών Γης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις μεθόδους επεξεργασίας των αντίστοιχων δεδομένων ως και των νέων τεχνολογιών που αφορούν τη λειτουργία δικτύων λήψης δεδομένων από αυτόματους σταθμούς.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για τη σύνταξη μελετών σχετικών με την δημιουργία και διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.
• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μελέτης η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγου θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για δημιουργία και διαχείριση των γεωχωρικών βάσεων δεδομένων

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Αθανάσιος Δ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, «Geographical Information Systems – Spatial Reasoning & Geomatics Engineering», Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία και Σια, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-431-882-9, Κωδικός Ευδόξου: 10945.
− Αθανάσιος Δ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, «Ανάπτυξη Διεπιφανειών Χρήστη σε Ελεγχόμενο Γραφικό Περιβάλλον – Εφαρμογές σε Συστήματα Πληροφοριών Χώρου», Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία και Σια, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-431-768-7, Κωδικός Ευδόξου: 10971.
-Αθανάσιος Δ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, «Γραφικά με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Computer Graphics)», Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία και Σια, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-431-510-2, Κωδικός Ευδόξου: 11193 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο