ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές, μέθοδοι και μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας και του συνόλου της. Σπουδή των σχέσεων δάσος λαός. Δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική. Οικονομική αξιολόγηση της σημασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων ως πηγή πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής και εισοδήματος. Επιλογή στόχων και λήψη αποφάσεων της εθνικής δασοπονίας. Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας. Προβλέψεις τάσεων εξέλιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Οικονομική αξιολόγηση της σημασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων, της ατμόσφαιρας και του υδατικού δυναμικού της χώρας. Εθνικό δασικό προϊόν στα πλαίσια της δασοπονίας. Αρχές προγραμματισμού και χρηματοδότηση των διαφόρων τομέων της δασοπονικής δραστηριότητας. Εισαγωγικές έννοιες της περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντικές τάσεις και προβλήματα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράμματα δράσης για το περιβάλλον. Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Πολιτικές χρήσεων γης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις μεθόδους, τις δράσεις και τους μηχανισμούς άσκησης δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για την λήψη αποφάσεων σε τρέχοντα θέματα δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Παπασταύρου Αναστάσιος 2006 "ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ Α" ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΗΓΑΣΟΣ Θεσσαλονίκη
Παπασταύρου Αναστάσιος 2008 "ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ Β " ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΗΓΑΣΟΣ Θεσσαλονίκη
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Forest Ecology and Management
● Ecological Engineering
● Journal of Environmental Management
● Small-scale Forestry ● Environmental Science and Policy

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο