ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες (δίκαιο, νόμος, δικαιώματα, περί προσώπων, αστικός κώδικας, ποινικό και δικονομικό δίκαιο). Δασικό δίκαιο: ορισμοί (δάσος, δασική έκταση). Δάση και δασική Ιδιοκτησία. Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων (προληπτική, κατασταλτική). Περί δασοτεχνικών έργων. Δάσος και περιβάλλον. Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ερμηνεία κανόνων δικαίου περί ορισμού του δάσους, δίκαιο θήρας, κατάταξη κανόνων δικαίου, διαχωρισμός εννοιών κανονισμού – οδηγίας – απόφασης, μηχανισμός ελέγχου συμμόρφωσης εθνικής νομοθεσίας με κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν και να εξηγούν βασικές έννοιες του δασικού δικαίου μέσα από παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής.
• αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται την πολυπλοκότητα της Δασικής Νομοθεσίας.
• γνωρίζουν τις σχετικές με τα δάση ποινικές και δικονομικές διατάξεις καθώς και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δασών.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μαριά, Ευ.-Αι. (2018). Δασική Νομοθεσία. Νομική Βιβλιοθήκη
Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ε. (2007). Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Β΄ έκδοση επαυξημένη, Εκδόσεις Σάκουλα ΑΕ
Παπαγιάννης, Γ. (2011). Η Δασική Ιδιοκτησία. Νομική Βιβλιοθήκη
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
European Energy and Environmental Law Review, Journal of Environmental Law

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο